ساعت کاریساعت کاری: ۸ تا ۲۰
شماره تماسشماره تماس: ۰۲۱۶۶۷۴۵۴۹۵
محصولات
لوازمات سی ان سی
کلت فشنگی
هلدر تراشکاری
سنگ
فرز اره
ابزارآلات تراشکاری
 • «
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • »
کولیس
 • «
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • »
میکرومتر
 • «
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • »
ابزارآلات اندازه گیری
 • «
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • »

کولیس

2166358

میکرومتر معمولی200-175،میکرومتر معمولی200-175 اسیمیتو،میکرومتر معمولی 200-175 اینسایز،میکرومتر معمولی200-175 اکاد،میکرومتر معمولی 200-175 چینی،فروش انواع میکرومتر معمولی،میکرومتر اندازه گیری،میکرومتر اندازه گیری،میکرومتر معمولی،انواع میکرومتر معمولی،پخش کننده میکرومتر معمولی،بورس میکرومتر معمولی،انواع میکرومتر اندازه گیریمیکرومتر معمولی 175-200میکرومتر اندازه گیری،میکرومتر معمولی،میکرومتر،ابزار دقیق اندازه گیری ،میکرومتر معمولی                    میکرومتر معمولی،میکرومتر اندازه گیری ،میکرومتر معمولی اسیمیتو،میکرومتر معمولی اکاد،میکرومتر معمولی ،میکرومتر دقیق اندازه گیری،ابزار اندازه گیری،نمایندگی متاتیو،نمایندگی اکاداینسایز،میکرومتر معمولی چینی،میکرومتر اندازه گیری،میکرومتر میکرومتر اندازه گیری،میکرومتر معمولی،میکرومتر،ابزار دقیق اندازه گیری ،میکرومتر معمولی                    میکرومتر معمولی،میکرومتر اندازه گیری ،میکرومتر معمولی اسیمیتو،میکرومتر معمولی اکاد،میکرومتر معمولی ،میکرومتر دقیق اندازه گیری،ابزار اندازه گیری،نمایندگی متاتیو،نمایندگی اکاداینسایز،میکرومتر معمولی چینی،میکرومتر اندازه گیری،میکرومتر میکرومتر اندازه گیری،میکرومتر معمولی،میکرومتر،ابزار دقیق اندازه گیری ،میکرومتر معمولی                    میکرومتر معمولی،میکرومتر اندازه گیری ،میکرومتر معمولی اسیمیتو،میکرومتر معمولی اکاد،میکرومتر معمولی ،میکرومتر دقیق اندازه گیری،ابزار اندازه گیری،نمایندگی متاتیو،نمایندگی اکاداینسایز،میکرومتر معمولی چینی،میکرومتر اندازه گیری،میکرومتر میکرومتر اندازه گیری،میکرومتر معمولی،میکرومتر،ابزار دقیق اندازه گیری ،میکرومتر معمولی                    میکرومتر معمولی،میکرومتر اندازه گیری ،میکرومتر معمولی اسیمیتو،میکرومتر معمولی اکاد،میکرومتر معمولی ،میکرومتر دقیق اندازه گیری،ابزار اندازه گیری،نمایندگی متاتیو،نمایندگی اکاداینسایز،میکرومتر معمولی چینی،میکرومتر اندازه گیری،میکرومتر میکرومتر اندازه گیری،میکرومتر معمولی،میکرومتر،ابزار دقیق اندازه گیری ،میکرومتر معمولی                    میکرومتر معمولی،میکرومتر اندازه گیری ،میکرومتر معمولی اسیمیتو،میکرومتر معمولی اکاد،میکرومتر معمولی ،میکرومتر دقیق اندازه گیری،ابزار اندازه گیری،نمایندگی متاتیو،نمایندگی اکاداینسایز،میکرومتر معمولی چینی،میکرومتر اندازه گیری،میکرومتر میکرومتر اندازه گیری،میکرومتر معمولی،میکرومتر،ابزار دقیق اندازه گیری ،میکرومتر معمولی                    میکرومتر معمولی،میکرومتر اندازه گیری ،میکرومتر معمولی اسیمیتو،میکرومتر معمولی اکاد،میکرومتر معمولی ،میکرومتر دقیق اندازه گیری،ابزار اندازه گیری،نمایندگی متاتیو،نمایندگی اکاداینسایز،میکرومتر معمولی چینی،میکرومتر اندازه گیری،میکرومتر میکرومتر اندازه گیری،میکرومتر معمولی،میکرومتر،ابزار دقیق اندازه گیری ،میکرومتر معمولی                    میکرومتر معمولی،میکرومتر اندازه گیری ،میکرومتر معمولی اسیمیتو،میکرومتر معمولی اکاد،میکرومتر معمولی ،میکرومتر دقیق اندازه گیری،ابزار اندازه گیری،نمایندگی متاتیو،نمایندگی اکاداینسایز،میکرومتر معمولی چینی،میکرومتر اندازه گیری،میکرومتر میکرومتر اندازه گیری،میکرومتر معمولی،میکرومتر،ابزار دقیق اندازه گیری ،میکرومتر معمولی                    میکرومتر معمولی،میکرومتر اندازه گیری ،میکرومتر معمولی اسیمیتو،میکرومتر معمولی اکاد،میکرومتر معمولی ،میکرومتر دقیق اندازه گیری،ابزار اندازه گیری،نمایندگی متاتیو،نمایندگی اکاداینسایز،میکرومتر معمولی چینی،میکرومتر اندازه گیری،میکرومتر،میکرومتر دقیق اندازه گیری،میکرومتر 175-200،پخش میکرومتر 175-200،انواع میکرومتر 175-200 میکرومتر معمولی 175 20014241140 2017 1 13 15 18 47

Digital Depth GaugesOmgh Sanj Mitutoyo

Insize OmghsanjAsimeto Omgh SanjOmgh Sanj Mitutoyo

عمق سنج دیجیتال ،عمق سنج دیجیتال اسیمیتو،عمق سنج دیجیتال اکاد،عمق سنج دیجیتال متاتیو،عمق سنج دیجیتال هلیوس،عمق سنج دیجیتال زاپن،عمق سنج دیجیتال ،عمق سنج دیجیتال ،عمق سنج دیجیتال چینی،عمق سنج دیجیتال ،نمایندگی اینسایز،نمایندگی اکاد،نمایندگی متاتیو،نمایندگی اسیمیتو،عمق سنج ،ابزار دقیق اندازه گیریفعمق سنج،عمق سنج دیجیتال،عمق سنج دیجیتال اسیمیتو،عمق سنج دیجیتال اکاد،عمق سنج دیجیتال چینی،عمق سنج دیجیتال متاتیو،عمق سنج دیجیتاتل چینی،عمق سنج دیجیتال،پخش کننده عمق سنج دیجیتال،فروش عمق سنج دیجیتال،عمق سنج دیجیتال داسکار،عمق سنج دیجیتال چینی،عمق سنج دیجیتال،پخش کننده عمق سنج دیجیتال،عمق سنج اندازه گیری،فروش عمق سنج دیجیتال،پخش عمق سنج دیجیتال،عمق سنج دیجیتال اکاد،ابزار دقیق اندازه گیری،کلیس عمق سنج،فروش کولیس عمق سنج ،پخش ابزار دقیق اندازه گیری،عمق سنج اندازه گیری،عمق سنج دیجیتال،عمق سنج اندازه گیریفپخش انواع عمق سنج،بورس عمق سنج اندازه گیری،عمق سنج معمولی،عمق سنج اندازه گیری،عمق سنج،فروش انواع عمق سنج،بورس عمق سنج،عمق سنج اندازه گیری دیجیتال،عمق سنج دیجیتال اکاد،عمق سنج دیجیتال اینسایز،عمق سنج دیجیتال اکاد،عمق سنج دیجیتال اسیمیتو،پخش انواع عمق سنج،عمق سنج دیجیتال،عمق سنج اندازه گیری،عمق سنج دیجیتال،پخش عمق سنج دیجیتال،عمق سنج دیجیتال 
Insize 1145 25A 800x800عمق سنج دیجیتال،عمق سنج ابزاری است جهت اندازه گیری عمق کار مورد استفاده قرار میگیرد ،عمق سنج دیجیتال در مکانیکی و کارگاه های صنعتی جهت اندازه گیری عمق به کار میرود،عمق سنج دیجیتال،عمق سنج دیجیتال اکاد،عمق سنج دیجیتال اسیمیتو،عمق سنج دیجیتال متاتیو،عمق سنج دیجیتال اینسایز،بورس عمق سنج دیجیتال،فروش عمق سنج دیجیتال،عمق سنج دیجیتال چینیعمق سنج دیجیتال ،عمق سنج دیجیتال اسیمیتو،عمق سنج دیجیتال اکاد،عمق سنج دیجیتال متاتیو،عمق سنج دیجیتال هلیوس،عمق سنج دیجیتال زاپن،عمق سنج دیجیتال ،عمق سنج دیجیتال ،عمق سنج دیجیتال چینی،عمق سنج دیجیتال ،نمایندگی اینسایز،نمایندگی اکاد،نمایندگی متاتیو،نمایندگی اسیمیتو،عمق سنج ،ابزار دقیق اندازه گیری،عمق سنج
عمق سنج دیجیتال ،عمق سنج دیجیتال اسیمیتو،عمق سنج دیجیتال اکاد،عمق سنج دیجیتال متاتیو،عمق سنج دیجیتال هلیوس،عمق سنج دیجیتال زاپن،عمق سنج دیجیتال ،عمق سنج دیجیتال ،عمق سنج دیجیتال چینی،عمق سنج دیجیتال ،نمایندگی اینسایز،نمایندگی اکاد،نمایندگی متاتیو،نمایندگی اسیمیتو،عمق سنج ،ابزار دقیق اندازه گیری عمق سنج

عمق سنج دیجیتال ،عمق سنج دیجیتال اسیمیتو،عمق سنج دیجیتال اکاد،عمق سنج دیجیتال متاتیو،عمق سنج دیجیتال هلیوس،عمق سنج دیجیتال زاپن،عمق سنج دیجیتال ،عمق سنج دیجیتال ،عمق سنج دیجیتال چینی،عمق سنج دیجیتال ،نمایندگی اینسایز،نمایندگی اکاد،نمایندگی متاتیو،نمایندگی اسیمیتو،عمق سنج ،ابزار دقیق اندازه گیری عمق سنج

عمق سنج دیجیتال ،عمق سنج دیجیتال اسیمیتو،عمق سنج دیجیتال اکاد،عمق سنج دیجیتال متاتیو،عمق سنج دیجیتال هلیوس،عمق سنج دیجیتال زاپن،عمق سنج دیجیتال ،عمق سنج دیجیتال ،عمق سنج دیجیتال چینی،عمق سنج دیجیتال ،نمایندگی اینسایز،نمایندگی اکاد،نمایندگی متاتیو،نمایندگی اسیمیتو،عمق سنج ،ابزار دقیق اندازه گیری عمق سنج

عمق سنج دیجیتال ،عمق سنج دیجیتال اسیمیتو،عمق سنج دیجیتال اکاد،عمق سنج دیجیتال متاتیو،عمق سنج دیجیتال هلیوس،عمق سنج دیجیتال زاپن،عمق سنج دیجیتال ،عمق سنج دیجیتال ،عمق سنج دیجیتال چینی،عمق سنج دیجیتال ،نمایندگی اینسایز،نمایندگی اکاد،نمایندگی متاتیو،نمایندگی اسیمیتو،عمق سنج ،ابزار دقیق اندازه گیری عمق سنج

عمق سنج دیجیتال ،عمق سنج دیجیتال اسیمیتو،عمق سنج دیجیتال اکاد،عمق سنج دیجیتال متاتیو،عمق سنج دیجیتال هلیوس،عمق سنج دیجیتال زاپن،عمق سنج دیجیتال ،عمق سنج دیجیتال ،عمق سنج دیجیتال چینی،عمق سنج دیجیتال ،نمایندگی اینسایز،نمایندگی اکاد،نمایندگی متاتیو،نمایندگی اسیمیتو،عمق سنج ،ابزار دقیق اندازه گیری عمق سنج

عمق سنج دیجیتال ،عمق سنج دیجیتال اسیمیتو،عمق سنج دیجیتال اکاد،عمق سنج دیجیتال متاتیو،عمق سنج دیجیتال هلیوس،عمق سنج دیجیتال زاپن،عمق سنج دیجیتال ،عمق سنج دیجیتال ،عمق سنج دیجیتال چینی،عمق سنج دیجیتال ،نمایندگی اینسایز،نمایندگی اکاد،نمایندگی متاتیو،نمایندگی اسیمیتو،عمق سنج ،ابزار دقیق اندازه گیری عمق سنج
عمق سنج دیجیتال ،عمق سنج دیجیتال اسیمیتو،عمق سنج دیجیتال اکاد،عمق سنج دیجیتال متاتیو،عمق سنج دیجیتال هلیوس،عمق سنج دیجیتال زاپن،عمق سنج دیجیتال ،عمق سنج دیجیتال ،عمق سنج دیجیتال چینی،عمق سنج دیجیتال ،نمایندگی اینسایز،نمایندگی اکاد،نمایندگی متاتیو،نمایندگی اسیمیتو،عمق سنج ،ابزار دقیق اندازه گیری عمق سنج

عمق سنج دیجیتال ،عمق سنج دیجیتال اسیمیتو،عمق سنج دیجیتال اکاد،عمق سنج دیجیتال متاتیو،عمق سنج دیجیتال هلیوس،عمق سنج دیجیتال زاپن،عمق سنج دیجیتال ،عمق سنج دیجیتال ،عمق سنج دیجیتال چینی،عمق سنج دیجیتال ،نمایندگی اینسایز،نمایندگی اکاد،نمایندگی متاتیو،نمایندگی اسیمیتو،عمق سنج ،ابزار دقیق اندازه گیری عمق سنج

 عمق سنج دیجیتالDigitalUniversalDepthGauge Image 800x800547 218S 300x271 800x800

عمق سنج دیجیتال،عمق سنج دیجیتال اینسایز،عمق سنج دیجیتال اکاد،عمق سنج دیجیتال زاپن ،عمق سنج دیجیتال چینی

عمق سنج و موارد استفاده از آن
عمق سنج و موارد استفاده از آن
در مقالات تخصصی وبسایت ابزارسیار به بررسی انواع ابزارهای اندازه گیری و کاربرد آنها پرداخته ایم.

یکی از ابزارهای اندازه گیری که کاربردهای مختلفی در صنایع دارد، عمق سنج می باشد.

در این مطلب قصد داریم شما را بیشتر با زوایای این ابزار اندازه گیری و کاربردهای آن آشنا کنیم.

عمق سنج چیست؟
عمق سنج یک ابزار اندازه گیری دقیق جهت اندازه گیری عمق حفره، فرورفتگی، شیار یا سایر موارد مشابه دیگر است.

این اندازه به کمک خط کش مندرجی انجام می شود که بر روی یک پایه فولادی شیاردار سوار می شود.

جنس پایه و بدنه از فولاد مقاوم و سخت است که ضد زنگ بوده و می توان در شرایط محیطی مختلف روی طول عمر بالای آنها حساب کرد.

 

 

انواع عمق سنج
انواع مختلفی از ابزارهای اندازه گیری جهت محاسبه عمق وجود دارد که عبارتند از:

عمق سنج آنالوگ (عقربه ای)
عمق سنج دیجیتال (الکترونیکی)
میکرومترهای عمق سنج
خط کشهای عمق سنج
که در ادامه آنها را شرح خواهیم داد.

عمق سنج آنالوگ
این ابزار به کمک یک نشانگر یا عقربه مکانیکی سوزنی شکل، میزان عمق اندازه گیری شده را بر روی صفحه شماره دار، نشان می دهد.

عمق سنج دیجیتال
برای اندازه گیری عمق به کمک این ابزار، یک صفحه نمایش دیجیتالی جای نشانگر آنالوگ را می گیرد،اگر دستگاه کالیبره و تنظیم باشد، نمونه دیجیتالی دقت بالاتری نسبت به نوع آنالوگ آن دارد.

 

میکرومترهای عمق سنج
یکی دیگر از ابزارهای محاسبه عمق، میکرومترها هستند که دقت اندازه گیری آنها 0.01 میلی متر می باشد.

این میکرومترها دارای یک پیچ می باشند که با چرخاندن آن میله اندازه گیری داخل حفره پیشروی می کند.

با رسیدن به انتهای حفره، میکرومتر می تواند میزان عمق آن را محاسبه نماید.

برای اندازه گیری سوراخهای عمیق تر، می توان میله های متصل به میکرومتر را تعویض کرد.

ما سه نوع میکرومتر داریم که شامل: میکرومتر خارج سنج دیجیتال، میکرومتر خارج سنج معمولی، میکرومتر داخل سنج معمولی می باشد.

 

خط کشهای عمق سنج
این ابزار، ساده ترین وسیله برای محاسبه عمق است که در آن یک خط کش مدرج به کمک یک پیچ در عمق حفره حرکت می کند.

این ابزار نسبت به سایر ابزارهای سنجش عمق، دقت کمتری دارد.

مشخصات و ویژگی ها
برای خرید این ابزار اندازه گیری باید مشخصات و ویژگیهایی را مدنظر قرار داد.

این مشخصات عبارتند از:

قطر میله اندازه گیری
یکی از موارد مهم در میله اندازه گیری، قطر این میله است.میله ای که برای محاسبه عمق از آن استفاده می کنیم، باید قطر مناسبی داشته باشد تا در داخل شکاف قرار بگیرد،برای خط کشها، اهمیت عرض و ضخامت خط کش، معادل قطر میله است.

حداکثر عمق اندازه گیری
یکی دیگر از عوامل مهم در انتخاب این ابزار، حداکثر عمق اندازه گیری است.

حسن ابزارهایی که میله های اندازه گیری در آنها قابل تعویض است به میزان عمق میله ها مربوط میشود.

دقت سنجش
هر ابزار، دقت اندازه گیری مختص به خود را دارد،کمترین دقت اندازه گیری مربوط به خط کشها و بالاترین دقت نیز مختص نوع دیجیتالی این ابزار اندازه گیری است.

مقیاس اندازه گیری
مقیاس اندازه گیری در ابزارهای اندازه گیری عمق، معمولا بر حسب اینچ یا میلی متر است ،اما بعضی از نمونه های آن هر دو مقیاس را ارائه می دهند.

کاربرد در صنعت
کاربرد اصلی این ابزارآلات دقیق که در این مقاله آنها را شرح دادیم، در ماشینکاری و تولید است.

اما خارج از این کاربرد، آنها در موارد مختلفی مانند ابزار جراحی، ارتوپدی یا اندازه عمق غواصی، نیز استفاده می شوند.

ابزار با دقت کمتر نیز برای امور ساده تری مانند اندازه گیری آج باقیمانده روی لاستیکهای وسیله نقلیه، در نظر گرفته می شوند.

کولیس عمق سنج دیجیتال آسیمتو
کولیس عمق سنج وسیله ای است که برای اندازه گیری عمق داخلی اجسام به کار می رود. جنس بدنه این کولیس عمق سنج های دیجیتال از استیل ضد زنگ می باشد و کیفیت بسیار بالایی دارد.

دقت این محصول به میلی متر 0.01 و به اینچ 0.0005 می باشد و در هر دو نوع نیز موجود می باشد.

این کولیس با طراحی عالی و کیفیت مناسب، همچنین باکیفیت بودن بدنه و فک های کولیس به همراه گارانتی کالیبره بودن می تواند انتخاب بسیار مناسبی برای شما باشد. بهتر است قبل از استفاده از این کولیس نیز دفترچه راهنمای آن را مشاهده کنید. این کولیس های از نوع دیجیتال یک باتری نیز همراه خود دارد.

این کولیس عمق سنج ها سری 327 شرکت آسیمتو می باشند. شرکت آسیمتو ASIMETO یکی از برترین تولید کنندگان ابزار اندازه گیری می باشد. محصولات این شرکت در هنگ کنگ و تحت لیسانس آلمان تولید می شوند. ابزار اندازه گیری آسیمتو از کیفیت بسیار بالایی برخوردار هستند و قیمت مقرون به صرفه ای نیز دارند.عمق سنج دیجیتال،پخش انواع عمق سنج دیجیتال،بورس عمق سنج دیجیتال،فروش عمق سنج دیجیتال،پخش کننده عمق سنج دیجیتال،بورس عمق سنج دیجیتال

عمق سنج های insize
گزینه ایده آل برای یک خرید استاندارد و حرفه ای، برند insize است.

این برند که استفاده از آن در ایران جایگاه خوبی پیدا کرده است، با وجود کیفیت بالا، قیمتی استثنایی دارد که بسیاری از صنعتگران را به خود جذب کرده است.

ابزار سیار
شما با خرید این محصول کاربردی از برند عمق سنج دیجیتال insize و از طریق مجموعه حرفه ای ابزارسیار می توانید از داشتن یک عمق سنج حرفه ای، با کیفیتی جهانی، برخوردار شوید.

 

ASIMETO DEPTH GAUGE 473 DIAL

Asimeto Omgh SanjInsize Omghsanj

1957512 OVCIvh r mعمق سنج ساعتی،عمق سنج ابزاری است جهت اندازه گیری عمق کار مورد استفاده قرار میگیرد،عمق سنج دیجیتال،عمق سنج ساعتی،بورس انواع عمق سنج،ابزار اندازه گیری عمق سنج،عمق سنج ساعتی اینسایز،عمق سنج ساعتی اکاد،عمق سنج ساعتی اسیمیتو،عمق سنج ساعتی،بورس عمق سنج ساعتی،عمق سنج ساعتی چینی،عمق سنج ساعتی،ضخامت سنج ساعتی،ضخامت سنج ساعتی اندازه گیری،ضخامت سنج ساعتی اکاد،ضخامت سنج ساعتی متاتیو،ضخامت سنج ساعتی اینسایز،ضخامت سنج ساعتی چینی

گیج عمق سنج ساعتی

– قابليت اندازه گيري با مقياس ميليمتر با استفاده از كليه ميله ها،عمق سنج ساعتی،عمق سنج اندازه گیری،انواع عمق سنج،بورس عمق سنج ساعتی،پخش عمق سنج ساعتی،عمق سنج ساعتی اکاد،عمق سنج ساعتی اینسایز،عمق سنج ساعتی ،پخش عمق سنج ساعتی ،فروش عمق سنج ساعی،انواع عمق سنج ساعتی،عمق سنج ساعتی اکاد،عمق سنج ساعتی اینسایز،عمق سنج ساعتی اکاد

– گستره اندازه گيري ميليمتر 0-550mm دقت اندازه گيري 0.01mm

– 0-25mm با ساعت انديكاتور «پايه ثابت»

– شامل 2ميله اضافي سر سوزني براي كاربرد سوراخ‌هاي كوچك

قابليت اندازه گيري با مقياس ميليمتر و اينچ
گستره اندازه گيري ميليمتر: 0-550mm با استفاده از كليه ميله‌ها با دقت اندازه گيري ميليمتري: 01mm،کولیس عمق سنج ساعتی 30،کلیس 30 ساعتی،عمق سنج ساعتی 30،کولیس 30 ساعتی،انواع عمق سنج ساعتی 30،پخش کننده کلیس 30،بورس کلیس عمق سنج ساعتی،کلیس عمق سنج ساعتی 
گستره اندازه گيري اينچ: 0-22in با دقت اندازه گري اينچ: 0/0005in
0-25mm/ 1in با ساعت انديكاتور ديجيتال «پايه ثابت،کولیس عمق سنج ساعتی،کلیس ساعتی،عمق سنج اندازه گیری،انواع عمق سنج ساعتی،بورس کولیس اندازه گیری،عمق سنج اندازه گیری،عمق سنج ساعتی،فروش انواع عمق سنج ساعتی،کلیس ساعتی،بورس عمق سنج ساعتی،پخش کولیس ساعتی
تنظيم صفر در هر موقعيتي
شامل 2 ميله اضافي سر سوزني براي كاربرد در سوراخ‌هاي كوچكعمق سنج ساعتی اینسایز مناسب برای سنجش میزان عمق سطوح می باشد. این محصول دارای دقت تقریبی 0.017 میلی متر میباشد. از این ابزار اندازه گیری برای مصارف صنعتی استفاده می شود. این ابزار بوسیله گیج ساعتی میزان عمق را نمایش می دهد. عمق سنج ساعتی اینسایز به نام های عمق سنج عقربه ای، گیج اندازه گیری عمق سنج، عمق سنج صلیبی اینسایز و گیج عمق سنج نیز شناخته می شود. بدنه عمق سنج ساعتی 2342 دارای استیل ضد زنگ می باشد. یک از مصارف عمده عمق سنج اینسایز 2342 استفاده در اندازه گیری عمق لاستیک ها میباشد. عمق سنج آج لاستیک مدل 2342 اینسایز دارای پنج عدد فک جانبی برای اندازه گیری اعماق بیشتر میباشد. عمق سنج مشابه مدل 2342 اینسایز، مدل عمق سنج دیجیتال 1145 میباشد که دارای صفحه نمایشگر دیجیتالی است. تفاوت عمق سنج ساعتی با عمق سنج دیجیتال 1145 در کارکرد ساعتی و دیجیتال می باشد. البته مزیت عمق سنج عقربه ای نسبت به عمق سنج دیجیتال سهولت در استفاده نکردن از باتری میباشد و دقت بیشتر و واقعی دارد. گیج عمق سنج اینسایز Insize دارای کیفیت مناسب و قیمت مناسبی میباشد. کولیس عمق سنج اینسایز Insize ساخت کشور چین میباشد که البته با بهره گیری از کیفیت مناسب در میان مشتریان محبوب گردیده است. برای دسترسی به قیمت میکرومتر عمق سنج اینسایز میبایست با ما تماس بگیرید. همچنین برای خرید عمق سنج ساعتی اینسایز از قسمت تماس با ما در منو وب سایت با ما ارتباط برقرار نمایید.unnamed 1

عمق سنج ساعتیعمق سنج ساعتی

عمق سنج دیجیتال ،عمق سنج دیجیتال اسیمیتو،عمق سنج دیجیتال اکاد،عمق سنج دیجیتال متاتیو،عمق سنج دیجیتال هلیوس،عمق سنج دیجیتال زاپن،عمق سنج دیجیتال ،عمق سنج دیجیتال ،عمق سنج دیجیتال چینی،عمق سنج دیجیتال ،نمایندگی اینسایز،نمایندگی اکاد،نمایندگی متاتیو،نمایندگی اسیمیتو،عمق سنج ،ابزار دقیق اندازه گیری عمق سنج

 

عمق سنج ساعتیعمق سنج ساعتی

عمق سنج ساعتی،عمق سنج ساعتی اینسایز،عمق سنج ساعتی اکاد،عمق سنج ساعتی چینی،عمق سنج ساعتی اکاد،عمق سنج سنج ساعتی متاتیو،عمق سنج ساعتی ،فروش انواع عمق سنج ساعتی،عمق سنج ساعتی،عمق سنج ساعتی زاپن ،عمق سنج ،عمق سنج ساعتی،عمق سنج ساعتی،عمق سنج ساعتی متاتیو،عمق سنج ساعتی،عمق سنج ساعتی،پخش کننده  عمق سنج،عمق سنج ،ابزار اندازه گیریعمق سنج ساعتی،عمق سنج ساعتی اینسایز،عمق سنج ساعتی اکاد،عمق سنج ساعتی چینی،عمق سنج ساعتی اکاد،عمق سنج سنج ساعتی متاتیو،عمق سنج ساعتی ،فروش انواع عمق سنج ساعتی،عمق سنج ساعتی،عمق سنج ساعتی زاپن ،عمق سنج ،عمق سنج ساعتی،عمق سنج ساعتی،عمق سنج ساعتی متاتیو،عمق سنج ساعتی،عمق سنج ساعتی،پخش کننده  عمق سنج،عمق سنج ،ابزار اندازه گیریعمق سنج ساعتی،عمق سنج ساعتی اینسایز،عمق سنج ساعتی اکاد،عمق سنج ساعتی چینی،عمق سنج ساعتی اکاد،عمق سنج سنج ساعتی متاتیو،عمق سنج ساعتی ،فروش انواع عمق سنج ساعتی،عمق سنج ساعتی،عمق سنج ساعتی زاپن ،عمق سنج ،عمق سنج ساعتی،عمق سنج ساعتی،عمق سنج ساعتی متاتیو،عمق سنج ساعتی،عمق سنج ساعتی،پخش کننده  عمق سنج،عمق سنج ،ابزار اندازه گیریعمق سنج ساعتی،عمق سنج ساعتی اینسایز،عمق سنج ساعتی اکاد،عمق سنج ساعتی چینی،عمق سنج ساعتی اکاد،عمق سنج سنج ساعتی متاتیو،عمق سنج ساعتی ،فروش انواع عمق سنج ساعتی،عمق سنج ساعتی،عمق سنج ساعتی زاپن ،عمق سنج ،عمق سنج ساعتی،عمق سنج ساعتی،عمق سنج ساعتی متاتیو،عمق سنج ساعتی،عمق سنج ساعتی،پخش کننده  عمق سنج،عمق سنج ،ابزار اندازه گیریعمق سنج ساعتی،عمق سنج ساعتی اینسایز،عمق سنج ساعتی اکاد،عمق سنج ساعتی چینی،عمق سنج ساعتی اکاد،عمق سنج سنج ساعتی متاتیو،عمق سنج ساعتی ،فروش انواع عمق سنج ساعتی،عمق سنج ساعتی،عمق سنج ساعتی زاپن ،عمق سنج ،عمق سنج ساعتی،عمق سنج ساعتی،عمق سنج ساعتی متاتیو،عمق سنج ساعتی،عمق سنج ساعتی،پخش کننده  عمق سنج،عمق سنج ،ابزار اندازه گیریعمق سنج ساعتی،عمق سنج ساعتی اینسایز،عمق سنج ساعتی اکاد،عمق سنج ساعتی چینی،عمق سنج ساعتی اکاد،عمق سنج سنج ساعتی متاتیو،عمق سنج ساعتی ،فروش انواع عمق سنج ساعتی،عمق سنج ساعتی،عمق سنج ساعتی زاپن ،عمق سنج ،عمق سنج ساعتی،عمق سنج ساعتی،عمق سنج ساعتی متاتیو،عمق سنج ساعتی،عمق سنج ساعتی،پخش کننده  عمق سنج،عمق سنج ،ابزار اندازه گیریعمق سنج ساعتی،عمق سنج ساعتی اینسایز،عمق سنج ساعتی اکاد،عمق سنج ساعتی چینی،عمق سنج ساعتی اکاد،عمق سنج سنج ساعتی متاتیو،عمق سنج ساعتی ،فروش انواع عمق سنج ساعتی،عمق سنج ساعتی،عمق سنج ساعتی زاپن ،عمق سنج ،عمق سنج ساعتی،عمق سنج ساعتی،عمق سنج ساعتی متاتیو،عمق سنج ساعتی،عمق سنج ساعتی،پخش کننده  عمق سنج،عمق سنج ،ابزار اندازه گیریعمق سنج ساعتی،عمق سنج ساعتی اینسایز،عمق سنج ساعتی اکاد،عمق سنج ساعتی چینی،عمق سنج ساعتی اکاد،عمق سنج سنج ساعتی متاتیو،عمق سنج ساعتی ،فروش انواع عمق سنج ساعتی،عمق سنج ساعتی،عمق سنج ساعتی زاپن ،عمق سنج ،عمق سنج ساعتی،عمق سنج ساعتی،عمق سنج ساعتی متاتیو،عمق سنج ساعتی،عمق سنج ساعتی،پخش کننده  عمق سنج،عمق سنج ،ابزار اندازه گیریعمق سنج ساعتی،عمق سنج ساعتی اینسایز،عمق سنج ساعتی اکاد،عمق سنج ساعتی چینی،عمق سنج ساعتی اکاد،عمق سنج سنج ساعتی متاتیو،عمق سنج ساعتی ،فروش انواع عمق سنج ساعتی،عمق سنج ساعتی،عمق سنج ساعتی زاپن ،عمق سنج ،عمق سنج ساعتی،عمق سنج ساعتی،عمق سنج ساعتی متاتیو،عمق سنج ساعتی،عمق سنج ساعتی،پخش کننده  عمق سنج،عمق سنج ،ابزار اندازه گیریعمق سنج ساعتی،عمق سنج ساعتی اینسایز،عمق سنج ساعتی اکاد،عمق سنج ساعتی چینی،عمق سنج ساعتی اکاد،عمق سنج سنج ساعتی متاتیو،عمق سنج ساعتی ،فروش انواع عمق سنج ساعتی،عمق سنج ساعتی،عمق سنج ساعتی زاپن ،عمق سنج ،عمق سنج ساعتی،عمق سنج ساعتی،عمق سنج ساعتی متاتیو،عمق سنج ساعتی،عمق سنج ساعتی،پخش کننده  عمق سنج،عمق سنج ،ابزار اندازه گیریعمق سنج ساعتی،عمق سنج ساعتی اینسایز،عمق سنج ساعتی اکاد،عمق سنج ساعتی چینی،عمق سنج ساعتی اکاد،عمق سنج سنج ساعتی متاتیو،عمق سنج ساعتی ،فروش انواع عمق سنج ساعتی،عمق سنج ساعتی،عمق سنج ساعتی زاپن ،عمق سنج ،عمق سنج ساعتی،عمق سنج ساعتی،عمق سنج ساعتی متاتیو،عمق سنج ساعتی،عمق سنجمق سنج ساعتی : نوع ديگری از ساعت اندازه گير است که از آن برای اندازه گيری عمق
و ارتفاع قطعات استفاده می شود.
ز می باشد و با سوار کردن ميله ها
اين وسيله به يک سری ميله های اندازه گيری مجّه
روی آن، می توان عمق و يا طول قطعات را اندازه
مورد نظر، ميله با طول مناسب انتخاب و
ٔه
گرفت. الزم به يادآوری است با توجه به انداز
روی آن سوار می شود. اين وسيله قبل از
مورد نظر آماده و تنظيم شود
ٔه
استفاده الزم است برای انداز
عمق سنج ساعتی آسیمتو با دقت 01.0میباشد
عمق سنج ساعتی آسیمتو کالیبره شده و با برگ کالیبره میباشد
دارای گستره اندازه گیری 0تا30میلیمتر میباشد
عمق سنج ساعتی میتوتویو،عمق سنج ساعتی اینسایز،عمق سنج ساعتی آکاد،عمق سنج
ساعتی هلیوس،عمق سنج ساعتی ال جی،عمق سنج ساعتی اسیمتو،عمق سنج ساعتی
کالیبره شده اسیمتو،عمق سنج ساعتی میتوتویو دقت 01.0،خرید عمق سنج ساعتی
آسیمتو،فروش عمق سنج ساعتی میتوتویو،فروش عمق سنج ساعتی اینسایز،فروش
عمق سنج ساعتی اکاد،فروش عمق سنج ساعتی هلیوس،قیمت عمق سنج ساعتی
اینسایز،قیمت عمق سنج ساعتی اسیمتو،قیمت عمق سنج ساعتی میتوتویو،عمق سنج
ساعتی کالیبره شده میتوتویو،قیمت عمق سنج ساعتی اسیمتو کایبره شده ،عمق سنج
دیجیتال میتوتویو ساعتی،پخش کننده  عمق سنج،عمق سنج ،ابزار اندازه گیریعمق سنج ساعتی7217S527 311 50 2

4611 8105

Insize Omghsanj

عمق سنج معمولیعمق سنج معمولی،عمق سنج معمولی اسیمیتو،عمق سنج معمولی اکاد،عمق سنج معمولی متاتیو،عمق سنج معمولی،،عمق سنج معمولی،عمق سنج معمولی هلیوس،عمق سنج معمولی اینسایز،عنق سنج،ابار اندازه گیری عمق،فروش انواع عمق سنج،قیمت عمق سنج،ابزار دقیق اندازه گیریفعمق سنجعمق سنج معمولی،عمق سنج معمولی اسیمیتو،عمق سنج معمولی اکاد،عمق سنج معمولی متاتیو،عمق سنج معمولی،،عمق سنج معمولی،عمق سنج معمولی هلیوس،عمق سنج معمولی اینسایز،عنق سنج،ابار اندازه گیری عمق،فروش انواع عمق سنج،قیمت عمق سنج،ابزار دقیق اندازه گیریفعمق سنجعمق سنج معمولی،عمق سنج معمولی اسیمیتو،عمق سنج معمولی اکاد،عمق سنج معمولی متاتیو،عمق سنج معمولی،،عمق سنج معمولی،عمق سنج معمولی هلیوس،عمق سنج معمولی اینسایز،عنق سنج،ابار اندازه گیری عمق،فروش انواع عمق سنج،قیمت عمق سنج،ابزار دقیق اندازه گیریفعمق سنجعمق سنج معمولی،عمق سنج معمولی اسیمیتو،عمق سنج معمولی اکاد،عمق سنج معمولی متاتیو،عمق سنج معمولی،،عمق سنج معمولی،عمق سنج معمولی هلیوس،عمق سنج معمولی اینسایز،عنق سنج،ابار اندازه گیری عمق،فروش انواع عمق سنج،قیمت عمق سنج،ابزار دقیق اندازه گیریفعمق سنجعمق سنج معمولی،عمق سنج معمولی اسیمیتو،عمق سنج معمولی اکاد،عمق سنج معمولی متاتیو،عمق سنج معمولی،،عمق سنج معمولی،عمق سنج معمولی هلیوس،عمق سنج معمولی اینسایز،عنق سنج،ابار اندازه گیری عمق،فروش انواع عمق سنج،قیمت عمق سنج،ابزار دقیق اندازه گیریفعمق سنجعمق سنج معمولی،عمق سنج معمولی اسیمیتو،عمق سنج معمولی اکاد،عمق سنج معمولی متاتیو،عمق سنج معمولی،،عمق سنج معمولی،عمق سنج معمولی هلیوس،عمق سنج معمولی اینسایز،عنق سنج،ابار اندازه گیری عمق،فروش انواع عمق سنج،قیمت عمق سنج،ابزار دقیق اندازه گیریفعمق سنجعمق سنج معمولی،عمق سنج معمولی اسیمیتو،عمق سنج معمولی اکاد،عمق سنج معمولی متاتیو،عمق سنج معمولی،،عمق سنج معمولی،عمق سنج معمولی هلیوس،عمق سنج معمولی اینسایز،عنق سنج،ابار اندازه گیری عمق،فروش انواع عمق سنج،قیمت عمق سنج،ابزار دقیق اندازه گیریفعمق سنجعمق سنج معمولی،عمق سنج معمولی اسیمیتو،عمق سنج معمولی اکاد،عمق سنج معمولی متاتیو،عمق سنج معمولی،،عمق سنج معمولی،عمق سنج معمولی هلیوس،عمق سنج معمولی اینسایز،عنق سنج،ابار اندازه گیری عمق،فروش انواع عمق سنج،قیمت عمق سنج،ابزار دقیق اندازه گیریفعمق سنجعمق سنج معمولی38612 1323203297f021f3 عمقق سنجعمق سنج معمولی،عمق سنج معمولی اسیمیتو،عمق سنج معمولی اکاد،عمق سنج معمولی متاتیو،عمق سنج معمولی،،عمق سنج معمولی،عمق سنج معمولی هلیوس،عمق سنج معمولی اینسایز،عمق سنج،عمق سنج معمولی،عمق سنج اندازه گیری،عمق سنج اسیمیتو،ابزار دقیق اندازه گیری،کولیس عمق سنج،بورس عمق سنج اندازه گیری،فروش انواع عمق سنج،پخش عمق سنج معمولی،عمق سنج اندازه گیری،پخش عمق سنج معمولی سنج،ابار اندازه گیری عمق،فروش انواع عمق سنج،قیمت عمق سنج،ابزار دقیق اندازه گیریفعمق سنجimages 16mitutoyo

فروش انواع عمق سنج معمولی،عمق سنج،عمق سنج معمولی میلفه دار،عمق سنج معمولی اکاد،عمق سنج معمولی اسیمیتو،عمق سنج معمولی اکاد،عمق سنج معمولی چینی،عمق سنج زاپن ،عمق سنج اندازه گیری،ابزار دقیق اندازه گیری،عمق سنج معمولی،فروش انواع عمق سنج معمولی،پخش کننده عمق سنج،عمق سنج اکاد،عمق سنج اینسایز،عمق سنج متاتیو،عمق سنج چینی،پخش انواع عمق سنج،عمق سنج ،ابزار دقیق اندازه گیری

ylAN4TzrrSCloOdu

9smLDwjGFY8YG74uکلیس فک بلند ،کولیس معمولی فک بلند ،کلیس 2 متر،کلیس 2 متر فک بلند ابزاری است جهت اندازه گیری قطعات بزرگ مورد استفاده قرار میگیرد ،کلیس 2 متر فک بلند در دقت صدم و اینچی موجود میباشد ،کلیس فک بلند در برند های مختلف موجود میباشد ،کلیس 2 متر اینسایز،کلیس 2 متر فک بلند اسیمیتو،کلیس 2 متر فک بلند اکاد،کلیس 2 متر فک بلند اینسایز ،ما مفتخریم بهترین ابزار الات اندازه گیری را با دقت بسیار بالا و کیفیت بالا به همکاران و دوستان گرامی اراعه دهیم ،کولیس فک بلند ،کلیس فک بلند ،کلیس 2 متری،پخش کننده کلیس 2 متری،انواع کلیس 2 متری،بورس کولیس 2 متری،انواع کولیس 2 متری،فروش کولیس 2 متری فک بلند ،کلیس فک بلند اسیمیتو،کلیس فک بلند اکاد،کلیس فک بلند متاتیو،کلیس فک بلند چینی،انواع کلیس فک بلند 

کولیس فک بلند 2متر،پخش کننده کولیس 2متر،کلیس فک بلند،ابزار دقیق اندازه گیری،کلیس فک بلند معمولیکولیس معمولی فک بلند 2مترکلیس معمولی فک بلند ،کلیس معمولی فک بلند اسیمیتو،کلیس معمولی فک بلند اسیمیتو،کلیس معمولی فک بلند متاتیو،کلیس معمولی ،کولیس معمولی فک بلند ،کلیس معمولی فک بلند اسیمیتو،کلیس معمولی فک بلند ،کلیس معمولی،کولیس معمولی فک بلند ،کلیس فک بلند ،نمایندگی اینسایز،نمایندگی اسیمیتو،نمایندگی اینسایز،نمایندگی متاتیو،کلیس فک بلند ،قیمت کلیس فک بلند ،کلیس فک بلند 2 متر ،کلیس معمولی فک بلند 2 متر اینسایز بورس ابزار اندازه گیری * کولیس فک بلند معمولی2متر* کولیس فک بلند معمولی2متر اسیمتو asimeto * کولیس فک بلند معمولی2مترمیتوتویو ژاپن mitutoyo * کولیس فک بلند معمولی2متر اینسایز*کولیس فک بلند *فروش انواع کولیس دیجیتال و کولیس معمولی*کولیس فک بلند معمولی2*کلیس دیجیتال فک بلند2متر*بورس انواع کلیس معمولی*کلیس دیجیتال 02166719702کولیس فک بلند معمولی ۱/۵ متر * کولیس فک بلند معمولی اسیمتو asimeto * کولیس فک…کولیس فک بلند دیجیتال ۲۰ سانت * کولیس فک بلند دیجیتال اسیمتو asimeto * کولیس فک… »
کولیس فک بلند معمولی ۲ متر * کولیس فک بلند معمولی اسیمتو asimeto * کولیس فک بلند معمولی میتوتویو ژاپن mitutoyo * کولیس فک بلند معمولی اینسایز insize
بورس ابزار اندازه گیری * کولیس فک بلند معمولی ۲ متر * کولیس فک بلند معمولی اسیمتو asimeto * کولیس فک بلند معمولی میتوتویو ژاپن mitutoyo * کولیس فک بلند معمولی اینسایز insize،کولیس 2 متر،کولیس 2 متر فک بلند،انواع کولیس 2 متر ،کلیس 2 متری،کولیس 2 متری،کلیس معمولی 2 متر،کولیس اندازه گیری،کلیس 2 متری اینسایز،کولیس 2 متری اکاد،کولیس 2 متری چینی،فروش انواع کولیس 2 متری،پخش کولیس 2 متری،انواع کولیس 2 متری

GU 141 714 1 1

photo 2020 05 01 23 43 362whSZSbwIfgvXwcz

2whSZSbwIfgvXwcz

GU141 714 2 2کولیس فک بلند 1متر،کولیس 1متر فک بلند ،کولیس معمولی فک بلند 1 متر،کولیس 1متر فک بلند،کولیس معمولی 1 متر 

کلیس معمولی،کولیس معمولی فک بلند،کلیس 1متر فک بلند،پخش کننده کولیس فک بلند ،فروش انواع کولیس فک بلند،کولیس فک بلند،کولیس 1متر فک بلند،پخش کننده کولیس 1 متری،کولیس 1متری،کلیس 1 متری فک بلند ،کولیس 1 متری چینی،کلیس 1 متری فک بلند اسیمیتو،ابزار دقیق اندازه گیری،کولیس 1 متری،فروش انواع کولیس 1 متری،پخش کولیس 1 متری،انواع کولیس 1 متری فک بلند،بورس کولیس 1 متری فک بلند کولیس معمولی فک بلند 1مترکلیس معمولی فک بلند ،کلیس معمولی فک بلند اسیمیتو،کلیس معمولی فک بلند اسیمیتو،کلیس معمولی فک بلند متاتیو،کلیس معمولی ،کولیس معمولی فک بلند ،کلیس معمولی فک بلند اسیمیتو،کلیس معمولی فک بلند ،کلیس معمولی،کولیس معمولی فک بلند ،کلیس فک بلند ،نمایندگی اینسایز،نمایندگی اسیمیتو،نمایندگی اینسایز،نمایندگی متاتیو،کلیس فک بلند ،قیمت کلیس فک بلند  بورس ابزار اندازه گیری * کولیس فک بلند معمولی1متر* کولیس فک بلند معمولی1متر اسیمتو asimeto * کولیس فک بلند معمولی1مترمیتوتویو ژاپن mitutoyo * کولیس فک بلند معمولی1متر اینسایز*کولیس فک بلند *فروش انواع کولیس دیجیتال و کولیس معمولی*کولیس فک بلند معمولی1*کلیس دیجیتال فک بلند1متر*بورس انواع کلیس معمولی*کلیس دیجیتال ،کلیس فک بلند ،کلیس 1 متری فک بلند ،انواع کولیس 1 متری فک بلند ،پخش کننده کولیس 1 متری فک بلند 

ylAN4TzrrSCloOdu

The best brand of calipers

530 312 mitutoyo Copy1

کولیس معمولی،کلیس فک بلند،فروش انواع کولیس معمولی،کولیس فک بلند 30،پخش کننده انواع کولیس معمولی ،کلیس فک بلند ،نمایندگی اینسایز،نمایندگی اکاد ،نمایندگی هلیوس،نمایندگی متاتیو،کلیس اندازه گیری،پخش کننده لوازم دقیق اندازه گیری،کلیس فک بلند ،کلیس 30 فک بلند ،بورس کلیس فک بلند ،انواع کلیس فک بلند ،پخش کننده،کلیس معمولی فک بلند ،کلیس فک بلند 30،ابزار اندازه گیری،کلیس اندازه گیری،پخش کننده کلیس اندازه گیری،کلیس 30 اسیمیتو،کلیس 30 اکاد،کلیس 30 فک بلند چینی،کلیس اندازه گیری،کلیس معمولی ،پخش کننده کلیس اندازه گیری،کلیس دیجیتال،فروش انواع کلیس دیجیتال،بورس کلیس دیجیتال ،کلیس 30 فک بلند ،انواع کلیس فک بلند ،پخش کننده کلیس فک بلند ،کلیس  کلیس فک بلند ،بورس کلیس فک بلند ،کولیس فک بلند 30 سانت،کلیس 30 سانت فک بلند،انواع کولیس 30 سات،کولیس فک بلند،پخش انواع کولیس 30،کولیس 30 سانت اندازه گیری،کلیس 30 سانت فک بلند ،پخش کولیس 30 سانت فک بلند ،انواع کولیس 30 سانت فک بلند ،بورس کولیس 30 سانت فک بلند ،پخش کولیس 30 سانت فک بلند ،کلیس 30 سانت فک بلند اسیمیتو،کلیس 30 سانت فک بلند اکاد،کلیس 30 سانت فک بلند متاتیو،کلیس 30 سانت فک بلند ،پخش انواع کولیس 30 سانت ،بورس کلیس 30 سانت فک بلند ،فروش کولیس 30 سانت فک بلند 9smLDwjGFY8YG74uLong Jaw Vernier Calipersکلیس معمولی فک بلند ،کلیس معمولی فک بلند اسیمیتو،کلیس معمولی فک بلند اسیمیتو،کلیس معمولی فک بلند متاتیو،کلیس معمولی ،کولیس معمولی فک بلند ،کلیس معمولی فک بلند اسیمیتو،کلیس معمولی فک بلند ،کلیس معمولی،کولیس معمولی فک بلند ،کلیس فک بلند ،نمایندگی اینسایز،نمایندگی اسیمیتو،نمایندگی اینسایز،نمایندگی متاتیو،کلیس فک بلند ،قیمت کلیس فک بلند  بورس ابزار اندازه گیری  بورس ابزار اندازه گیری * کولیس فک بلند معمولی ۳۰ سانت * کولیس فک بلند معمولی اسیمتو asimeto * کولیس فک بلند معمولی میتوتویو ژاپن mitutoyo * کولیس فک بلند معمولی اینسایز*کولیس فک بلند *فروش انواع کولیس دیجیتال و کولیس معمولی*کولیس فک بلند معمولی 30*کلیس دیجیتال فک بلند 30*بورس انواع کلیس معمولی*کلیس دیجیتال 02166719702

خرید کولیس 30 سانت فک بلند آسیمتو
کولیس 30 سانت آسیمتو از جنس استنلس استیل که به آن کولیس ساده یا ورنیه نیز گفته می شود نوعی ابزار جهت اندازه گیری اجسام و قطعات می باشد. دقت اندازه گیری این سری از کولیس ها (کد 311) 0.02 میلی متر و طبق استاندارد اینچ 0.001 اینچ می باشد.

البته نوع دیگر این سری از کولیس ها با دقت 0.05 میلی متر نیز در فروشگاه اینترنتی ابزارسل موجود می باشد.

بدنه فولاد ضد زنگ این کولیس و علاوه بر آن روکش کروم وانادیوم و آبکاری شده به بادوام بودن این ابزار بسیار کمک می کند و اعداد روی کولیس بسیار خوانا می باشند. این کولیس از جهت کیفیت توانسته نظر بسیاری از صنعتگران را جلب کند. این سری از کولیس های آسیمتو دارای یک غلتکی برای سهولت استفاده کاربر از کولیس نیز می باشند.

کولیس فک بلند آسیمتو از رنج 0 الی 300 میلی متر دارای فک بلند 9 سانتی متری می باشند و جهت اندازه گیری اجسام و قطعات مختلف می باشد. برگه گارانتی، دفترچه راهنما و برگه کالیبراسیون نیز در بسته بندی محصول موجود می باشد.

در صورتی که به کولیسی با دقت بیشتر نیاز داشتید کولیس فک بلند آسیمتو با دقت بیشتر نیز با قیمتی فوق العاده ویژه در ابزارسل موجود می باشد.

165734483632819326

Asimeto Omgh Sanj1548239316

کولیس عمق سنج دیجیتال 1متر،کلیس دیجیتال 1متر،عمق سنج دیجیتال 1متر ،کلیس عمق سنج،کولیس عمق سنج،کلیس عمق سنج دیجیتال،کلیس عمق سنج دیجیتال 1 متر،کلیس دیجیتال 1 متر،کلیس 1 متر دیجیتال،پخش کننده کلیس 1 متر دیجیتال،انواع کلیس دیجیتال 1 متر،کلیس دیجیتال 1 متر،انواع کلیس دیجیتال 1 متر،پخش کننده کلیس دیجیتال 1متر،کلیس دیجیتال،پخش کلیس دیجیتال،فروش کلیس دیجیتال،انواع کلیس دیجیتال 1 متر،کلیس دیجیتال 1 متر،کلیس دیجیتال،کلیس عمق سنج دیجیتال،کولیس عمق سنج 1 متر،کلیس دیجیتال 1 متر،عمق سنج دیجیتال،کولیس عمق سنج دیجیتالکولیس عمق سنج دیجیتال 1مترکولیس عمق سنج،کولیس اندازه گیری،،کلیس عمق سنج دیجیتال ،کلیس عمق سنج دیجیتال متاتیو،کلیس عمق سنج دیجیتال اکاد،کلیس عمق سنج دیجیتال چین،عمق سنج دیجیتال فنمایندگی اینسایز،نمایندگی اکاد،نمایندگی متاتیو،کلیس اندازه گیری،عمق سنج دیجیتال،عمق سنج کولیس دیجیتال ،کولیس عمق سنج زاپن ،کلیس دیجیتال زاپن ،عمق سنج دیجیتال  بورس ابزار اندازه گیری * کولیس عمق سنج دیجیتال1متر * کولیس عمق سنج دیجیتال1متراسیمتو asimeto * کولیس عمق سنج دیجیتال 1مترمیتوتویو ژاپن mitutoyo * کولیس عمق سنج دیجیتال1متر اینسایز *کولیس عمق سنج دیجیتال 1متر*کولیس عمق سنج دیجیتال 1متر،عمق سنج دیجیتال،کولیس 1 متر دیجیتال،عمق سنج دیجیتال 1 متر،انواع کولیس دیجیتال،پخش کولیس عمق سنج دیجیتال،فروش کولیس دیجیتال

165734483632819326

Asimeto Omgh Sanj

1957512 OVCIvh r mکولیس عمق سنج دیجیتال،کولیس عمق سنج دیجیتال 75،بورس کلیس عمق سنج اندازه گیری،قیمت کلیس عمق سنج دیجیتال،کلیس دیجیتال عمق سنج،پخش کننده کلیس عمق سنج دیجیتال،کلیس عمق سنج دیجیتال 75،کلیس عمق سنج دیجیتال 75 اینسایز،کلیس عمق سنج دیجیتال 75 اکاد،کلیس عمق سنج دیجیتال 75 اسیمیتو،کلیس عمق سنج دیجیتال 75 چینی،کولیس عمق سنج،کولیس اندازه گیری،کولیس عمق سنج دیجیتال،انواع کولیس دیجیتال،عمق سنج دیجیتال 

کلیس عمق سنج دیجیتال 75،فروش انواع عمق سنج دیجیتال 75،کلیس دیجیتال 75،ابزاری جهت عمق سنج،کلیس دیجیتال کولیس عمق سنج دیجیتال 75کولیس عمق سنج،کولیس اندازه گیری،،کلیس عمق سنج دیجیتال ،کلیس عمق سنج دیجیتال متاتیو،کلیس عمق سنج دیجیتال اکاد،کلیس عمق سنج دیجیتال چین،عمق سنج دیجیتال فنمایندگی اینسایز،نمایندگی اکاد،نمایندگی متاتیو،کلیس اندازه گیری،عمق سنج دیجیتال،عمق سنج کولیس دیجیتال ،کولیس عمق سنج زاپن ،کلیس دیجیتال زاپن ،عمق سنج دیجیتال  بورس ابزار اندازه گیر بورس ابزار اندازه گیری * کولیس عمق سنج دیجیتال75 سانت * کولیس عمق سنج دیجیتال75اسیمتو asimeto * کولیس عمق سنج دیجیتال 75میتوتویو ژاپن mitutoyo * کولیس عمق سنج دیجیتال75 اینسایز *کولیس عمق سنج دیجیتال 75*کولیس عمق سنج دیجیتال 75

165734483632819326

Asimeto Omgh Sanj

کولیس عمق سنج دیجیتال 60،فروش انواع کولیس عمق سنج دیجیتال 60،پخش کننده کلیس دیجیتال،ابزار دقیق اندازه گیری،کولیس دیجیتال 60کولیس عمق سنج دیجیتال 60کولیس عمق سنج،کولیس اندازه گیری،،کلیس عمق سنج دیجیتال ،کلیس عمق سنج دیجیتال متاتیو،کلیس عمق سنج دیجیتال اکاد،کلیس عمق سنج دیجیتال چین،عمق سنج دیجیتال فنمایندگی اینسایز،نمایندگی اکاد،نمایندگی متاتیو،کلیس اندازه گیری،عمق سنج دیجیتال،عمق سنج کولیس دیجیتال ،کولیس عمق سنج زاپن ،کلیس دیجیتال زاپن ،عمق سنج دیجیتال  بورس ابزار اندازه گیر بورس ابزار اندازه گیری بورس ابزار اندازه گیری * کولیس عمق سنج دیجیتال50 سانت * کولیس عمق سنج دیجیتال50اسیمتو asimeto * کولیس عمق سنج دیجیتال 50میتوتویو ژاپن mitutoyo * کولیس عمق سنج دیجیتال50 اینسایز *کولیس عمق سنج دیجیتال 50*کولیس عمق سنج دیجیتال 50،کولیس دیجیتال،عمق سنج دیجیتال،پخش کولیس اندازه گیری،فروش عمق سنج دیجیتال،پخش کولیس 

165734483632819326

Asimeto Omgh Sanj

کولیس عمق سنج دیجیتال 45،کلیس عمق سنج دیجیتال 45،عمق سنج اندازه گیری،کلیس دیجیتال ،کلیس دیجیتال 50،عمق سنج دیجیتال 50،کلیس عمق سنج دیجیتال 50،فروش کلیس ع8مق سنج دیجیتال 50،پخش کننده کلیس عمق سنج دیجیتال 50،عمق سنج دیجیتال 50،ابزار دقیق اندازه گیری،کلیس عمق سنج،عمق سنج دیجیتال 50،کولیس عمق سنج دیجیتال 50،کلیس دیجیتال 50،عمق سنج دیجیتال 50،فروش عمق سنج دیجیتال 50،پخش کننده کولیس عمق سنج دیجیتال

کولیس عمق سنج دیجیتال 50کولیس عمق سنج دیجیتال 50،عمق سنج دیجیتال 50 اکاد،عمق سنج دیجیتال 50 اینسایز،عمق سنج دیجیتال 50 چینی،فروش عمق سنج دیجیتال 50،پخش عمق سنج دیجیتال 50،کلیس عمق سنج دیجیتال 50،پخش کولیس عمق سنج دیجیتال 50

Asimeto Omgh Sanj

کولیس عمق سنج 45،عمق سنج 45،کلیس دیجیتال 45،کولیس عمق سنج دیجیتال 45کولیس عمق سنج،کولیس اندازه گیری،،کلیس عمق سنج دیجیتال ،کلیس عمق سنج دیجیتال متاتیو،کلیس عمق سنج دیجیتال اکاد،کلیس عمق سنج دیجیتال چین،عمق سنج دیجیتال فنمایندگی اینسایز،نمایندگی اکاد،نمایندگی متاتیو،کلیس اندازه گیری،عمق سنج دیجیتال،عمق سنج کولیس دیجیتال ،کولیس عمق سنج زاپن ،کلیس دیجیتال زاپن ،عمق سنج دیجیتال  بورس ابزار اندازه گیر بورس ابزار اندازه گیری بورس ابزار اندازه گیریکولیس عمق سنج دیجیتال 45

صفحه1 از9

آدرس ما :

تهران - میدان حسن آباد - جنب بازارچه حسن آباد - پلاک 2

تلفن تماس :  ۹۵ ۵۴ ۷۴ ۶۶ ۰۲۱

تلفن همراه : ۵۴ ۲۴ ۴۱۲ ۰۹۱۲

موقعیت ما

weblog

کلیه حقوق محفوظ است.ابزارآلات حیدرزاده1397©

طراحی سایت و اجرا توسط افرا