ساعت کاریساعت کاری: ۸ تا ۲۰
شماره تماسشماره تماس: ۰۲۱۶۶۷۴۵۴۹۵
محصولات
لوازمات سی ان سی
کلت فشنگی
هلدر تراشکاری
سنگ
فرز اره
ابزارآلات تراشکاری
 • «
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • »
کولیس
 • «
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • »
میکرومتر
 • «
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • »
ابزارآلات اندازه گیری
 • «
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • »

مته گورینگ المان

Rating:
( 0 Rating )

 

مته گورینگ المان ،مته گورینگ المان ،مته ته گرد گورینگ المان ،مته ته کونیک گورینگ المان ،مته کبالت ،مته اهن ،مته مورس خور گورینگ،مته گورینگ،مته ،متھ گورینگ GUHRING شرکت گورینگ تولید کننده ی تجھیزات اصلی و توزیع کننده صنعتی و تجاری است کھ با بیش از یک قرن تجربھ در تولیدات ابزارھای ماشینکاری ازمته گورینگ،مته کبالت گورینگ،مته ته گرد گورینگ،،مته گورینگ،مته گورینگ المان ،مته ته کونیک گورینگ،مته گورینگ،پخش کننده مته گورینگ،بورس مته گورینگ،فروش مته گورینگ،قیمت مته گورینگ،مته گورینگ،مته گورینگ المان ،مته گورینگ ،مته گورینگ
جملھ متھ ھای مخصوص پیشرو در نواوری ھای تکنیکی در این صنعت می باشد 26 کارخانھ تولید کننده و 36 مرکز ارایھ خدمات ھمراه با 1000 کارشناس تکنیکی در این شرکت
محصولات و خدمات را برای صنایع مختلف ارایھ می دھند این شرکت 4 مرکز دیگر در امریکا دارد کھ ابزار الات تراشکاری استفاده شده را تعمیر می نماید مراکز تعمیر و باسازی در
بروک فیلد HUDSON NEW ھانتیگتون TAPER -FIELD BLOOM’ CA و CA ھستند GUHRING خط تولید کاملی از ابزار و سیستمھای نگھ دارنده ارایھ می دھد
نگھ دارنده ابزار الات کھ توسط این شرکت در خط تولید GM300 ارایھ شده است شامل TAPER BT DIN-TAPER-ISO-SK-HSK و اداپتورھای مستقیم می باشد این
شرکت با بیش از 35000 ایتم استاندارد از دیگر تولید کننده تولیدات صنعتی استاندارد پیشی گرفتھ است مھندسین این شرکت ابزار الات تخصصی در فولاد پر سرعت کبالت و
حتی PCD تولید می نمایند تولید سالانھ محصولات CARBIDE در حد 2000 تن این شرکت را بھ بزرگترین تولید کننده ی جھان در این زمینھ تبدیل کرده است ھمچنین این شرکت
تولیدات و خدمات گسترده برای صنایع کار با فلز ارایھ می دھد کھ شامل متھ ھای CARBIDE متھ ھای کبالتی فولاد پر سرعت قلاویز ھای MILL THREAD CARBIDE
ھای CARBIDE … , می باشد
متھ ١ گورینگ آلمان – متھ ١/١ گورینگ آلمان – متھ ٢/١ گورینگ آلمان – متھ ٣ / ١گورینگ آلمان – متھ
۴/١ گورینگ آلمان – متھ ۵/١ گورینگ آلمان – متھ ۶/١ گورینگ آلمان – متھ ٧/١ گورینگ آلمان – متھ
٨/١ گورینگ آلمان – متھ ٩/١ گورینگ آلمان – متھ ٢ گورینگ آلمان – متھ ١/٢ گورینگ آلمان- متھ
٢/٢ گورینگ آلمان – متھ ٣/٢ گورینگ آلمان – متھ ۴/٢ گورینگ آلمان – متھ ۵/٢ گورینگ آلمان – متھ
۶/٢ گورینگ آلمان – متھ ٧/٢ گورینگ آلمان – متھ ٨/٢ گورینگ آلمان – متھ ٩/٢ گورینگ آلمان
متھ ٣ گورینگ آلمان – متھ ١/٣ گورینگ آلمان- متھ ٢/٣ گورینگ آلمان – متھ ٣/٣ گورینگ آلمان – مته،۴/٣ گورینگ آلمان – متھ ۵/٣ گورینگ آلمان – متھ ۶/٣ گورینگ آلمان – متھ ٧/٣ گورینگ آلمان – متھ
٨/٣ گورینگ آلمان – متھ ٩/٣ گورینگ آلمان – متھ ۴ گورینگ آلمان – متھ ١/۴ گورینگ آلمان – متھ
٢/۴ گورینگ آلمان – متھ ٣/۴ گورینگ آلمان – متھ ۴/۴ گورینگ آلمان – متھ ۵/۴ گورینگ آلمان – متھ
۶/۴ گورینگ آلمان- متھ ٧/۴ گورینگ آلمان – متھ ٨/۴ گورینگ آلمان – متھ ٩/۴ گورینگ آلمان
متھ ۵ گورینگ آلمان – متھ ١/۵ گورینگ آلمان – متھ ٣/۵ گورینگ آلمان – متھ ۴/۵ گورینگ آلمان – متھ
۵/۵ گورینگ آلمان– متھ ۶/۵ گورینگ آلمان – متھ ٧/۵ گورینگ آلمان – متھ ٨/۵ گورینگ آلمان – متھ
٨/۵ گورینگ آلمان – متھ ۶ گورینگ آلمان – متھ ١/۶ گورینگ آلمان – متھ ٢/۶ گورینگ آلمان – متھ ٣/۶
گورینگ آلمان – متھ ۴/۶ گورینگ آلمان – متھ ۵/۶ گورینگ آلمان – متھ ۶/۶ گورینگ آلمان – متھ ٧/۶
گورینگ آلمان – متھ ٨/۶ گورینگ آلمان – متھ ٩/۶ گورینگ آلمان – متھ ٧ گورینگ آلمان – متھ ١/٧
گورینگ آلمان – متھ ٢/٧ گورینگ آلمان – متھ ٣/٧ گورینگ آلمان – متھ ۴/٧ گورینگ آلمان – متھ ۵/٧
گورینگ آلمان – متھ ۶/٧ گورینگ آلمان – متھ ٧/٧ گورینگ آلمان – متھ ٨/٧ گورینگ آلمان – متھ ٩/٧
گورینگ آلمان – متھ ٨ گورینگ آلمان – متھ ١/٨ گورینگ آلمان – متھ ٢/٨ گورینگ آلمان – متھ ٣/٨
گورینگ آلمان – متھ ۴/٨ گورینگ آلمان – متھ ۵/٨ گورینگ آلمان – متھ ۶/٨ گورینگ آلمان – متھ ٧/٨
گورینگ آلمان – متھ ٨/٨ گورینگ آلمان – متھ ٩/٨ گورینگ آلمان – متھ ٩ گورینگ آلمان – متھ ١/٩
گورینگ آلمان – متھ ٢/٩ گورینگ آلمان – متھ ٣/٩ گورینگ آلمان – متھ ۴/٩ گورینگ آلمان – متھ ۵/٩
گورینگ آلمان – متھ ۶/٩ گورینگ آلمان – متھ ٧/٩ گورینگ آلمان – متھ ٨/٩ گورینگ آلمان – متھ ١٠
گورینگ آلمان – متھ ١/١٠ گورینگ آلمان – متھ ٢/١٠ گورینگ آلمان متھ ٣/١٠ گورینگ آلمان متھ ۴/١٠
گورینگ آلمان – متھ ۵/١٠ گورینگ آلمان – متھ ۶/١٠ گورینگ آلمان – متھ ٧/١٠ گورینگ آلمان – متھ
٨/١٠ گورینگ آلمان – متھ ٩/١٠ گورینگ آلمان – متھ ١١ گورینگ آلمان – متھ ١/١١ گورینگ آلمان
متھ ٢/١١ گورینگ آلمان – متھ ٣/١١ گورینگ آلمان – متھ ۴/١١ گورینگ آلمان – متھ ۵/١١گورینگ آلمان
متھ ۶/١١ گورینگ آلمان – متھ ٧/١١ گورینگ آلمان – متھ ٨/١١ گورینگ آلمان – متھ ١١ گورینگ آلمان
متھ ١٢ گورینگ آلمان – متھ ١/١٢ گورینگ آلمان – متھ ٢/١٢ گورینگ آلمان – متھ ٣/١٢ گورینگ آلمان
متھ ۴/١٢ گورینگ آلمان – متھ ۵/١٢ گورینگ آلمان – متھ ۶/١٢ گورینگ آلمان – متھ ٧/١٢ گورینگ
آلمان – متھ ٨/١٢ گورینگ آلمان – متھ ٩/١٢ گورینگ آلمان – متھ ١٣ گورینگ آلمان – متھ ١/١٣ گورینگ
آلمان – متھ ٢/١٣ گورینگ آلمان – متھ ٣/١٣ گورینگ آلمان – متھ ۴/١٣ گورینگ آلمان – متھ ۵/١٣
گورینگ آلمان – متھ ۶/١٣ گورینگ آلمان – متھ ٧/١٣ گورینگ آلمان – متھ ٨/١٣گورینگ آلمان متھ ٩/١٣
گورینگ آلمان – متھ ١۴ گورینگ آلمان – متھ ١/١۴ گورینگ آلمان – متھ ٢/١۴ گورینگ آلمان – متھ
٣/١۴ گورینگ آلمان – متھ ۴/١۴ گورینگ آلمان – متھ ۵/١۴ گورینگ آلمان – متھ ۶/١۴ گورینگ آلمان
متھ ٧/١۴ گورینگ آلمان – متھ ٨/١۴ گورینگ آلمان – متھ ٩/١۴ گورینگ آلمان – متھ ١۵ گورینگ آلمان
متھ ١/١۵ گورینگ آلمان – متھ ٢/١۵ گورینگ آلمان – متھ ٣/١۵ گورینگ آلمان – متھ ۴/١۵ گورینگ
آلمان – متھ ۵/١۵ گورینگ آلمان – متھ ۶/١۵ گورینگ آلمان – متھ ٧/١۵ گورینگ آلمان – متھ ٨/١۵
گورینگ آلمان – متھ ٩/١۵ گورینگ آلمان – متھ ١۶ گورینگ آلمان – متھ ١/١۶ گورینگ آلمان – متھ
٢/١۶ گورینگ آلمان – متھ ٣/١۶ گورینگ آلمان – متھ ۴/١۶ گورینگ آلمان – متھ ۵/١۶ گورینگ آلمان
متھ ۶/١۶ گورینگ آلمان – متھ ٧/١۶ گورینگ آلمان – متھ ٨/١۶ گورینگ آلمان – متھ ٩/١۶ گورینگ
آلمان – متھ ١٧ گورینگ آلمان – متھ ١/١٧ گورینگ آلمان – متھ ١/١٧ گورینگ آلمان – متھ ٢/١٧گورینگ
آلمان – متھ ٣/١٧ گورینگ آلمان – متھ ۴/١٧ گورینگ آلمان – متھ ۵/١٧ گورینگ آلمان – متھ ۶/١٧گورینگ آلمان – متھ ٧/١٧ گورینگ آلمان – متھ ٨/١٧ گورینگ آلمان – متھ ٩/١٧ گورینگ آلمان – متھ ١٨
گورینگ آلمان – متھ ١/١٨ گورینگ آلمان – متھ ٢/١٨ گورینگ آلمان – متھ ٣/١٨ گورینگ آلمان – متھ
۴/١٨ گورینگ آلمان – متھ ۵/١٨ گورینگ آلمان – متھ ۶/١٨ گورینگ آلمان – متھ ٧/١٨ گورینگ آلمان
متھ ٨/١٨ گورینگ آلمان – متھ ٩/١٨ گورینگ آلمان – متھ ١٩ گورینگ آلمان – متھ ١/١٩ گورینگ آلمان
متھ ٢/١٩ گورینگ آلمان – متھ ٣/١٩ گورینگ آلمان – متھ ۴/١٩ گورینگ آلمان – متھ ۵/١٩ گورینگ
آلمان – متھ ۶/١٩ گورینگ آلمان – متھ ٧/١٩ گورینگ آلمان – متھ ٨/١٩ گورینگ آلمان – متھ ٩/١٩
گورینگ آلمان – متھ ٢٠ گورینگ آلمان – متھ ١/٢٠ گورینگ آلمان – متھ ٢/٢٠ گورینگ آلمان – متھ ٣/٢٠
گورینگ آلمان – متھ ۴/٢٠ گورینگ آلمان – متھ ۵/٢٠ گورینگ آلمان – متھ ۶/٢٠ گورینگ آلمان – متھ
٧/٢٠ گورینگ آلمان – متھ ٨/٢٠ گورینگ آلمان – متھ ٩/٢٠ گورینگ آلمان – متھ ٢١ گورینگ آلمان – متھ
١/٢١ گورینگ آلمان – متھ ٢/٢١ گورینگ آلمان – متھ ٣/٢١ گورینگ آلمان – متھ
۴/٢١گورینگ آلمان
متھ ۵/٢١ گورینگ آلمان – متھ ۶/٢١ گورینگ آلمان – متھ ٧/٢١ گورینگ آلمان – متھ ٨/٢١ گورینگ
آلمان – متھ ٩/٢١ گورینگ آلمان – متھ ٢٢ گورینگ آلمان – متھ ١/٢٢ گورینگ آلمان – متھ ٢/٢٢ گورینگ
آلمان – متھ ٣/٢٢ گورینگ آلمان – متھ ۴/٢٢ گورینگ آلمان – متھ 5/22 گورینگ آلمان – متھ ۶/٢٢
گورینگ آلمان – متھ ٧/٢٢ گورینگ آلمان – متھ ٨/٢٢ گورینگ آلمان – متھ ٩/٢٢ گورینگ آلمان – متھ ٢٣
گورینگ آلمان – متھ ١/٢٣ گورینگ آلمان – متھ ٢/٢٣ گورینگ آلمان – متھ ٣/٢٣ گورینگ آلمان – متھ
۴/٢٣ گورینگ آلمان – متھ ۵/٢٣ گورینگ آلمان – متھ ۶/٢٣ گورینگ آلمان – متھ ٧/٢٣ گورینگ آلمان
متھ ٨/٢٣ گورینگ آلمان – متھ ٩/٢٣ گورینگ آلمان – متھ ٢۴ گورینگ آلمان – متھ ١/٢۴ گورینگ آلمان
متھ ٢/٢۴ گورینگ آلمان متھ ٣/٢۴ گورینگ آلمان – متھ
۴/٢۴ گورینگ آلمان – متھ ۵/٢۴ گورینگ آلمان – متھ ۶/٢۴ گورینگ آلمان – متھ ٧/٢۴ گورینگ آلمان
متھ ٨/٢۴ گورینگ آلمان – متھ ٩/٢۴ گورینگ آلمان – متھ ٢۵ گورینگ آلمان – متھ ١/٢۵ گورینگ آلمان
متھ ٢/٢۵ گورینگ آلمان – متھ ٣/٢۵ گورینگ آلمان – متھ ۴/٢۵ گورینگ آلمان – متھ ۵/٢۵ گورینگ
آلمان – متھ ۶/٢۵گورینگ آلمان – متھ ٧/٢۵ گورینگ آلمان – متھ ٨/٢۵ گورینگ آلمان – متھ ٩/٢۵
گورینگ آلمان – متھ ٢۶ گورینگ آلمان – متھ ١/٢۶ گورینگ آلمان – متھ ٢/٢۶ گورینگ آلمان – متھ ٣/٢۶
گورینگ آلمان – متھ ۴/٢۶ گورینگ آلمان – متھ ۵/٢۶ گورینگ آلمان – متھ ۶/٢۶ گورینگ آلمان – متھ
٧/٢۶ گورینگ آلمان – متھ ٨/٢۶ گورینگ آلمان – متھ ٩/٢۶ گورینگ آلمان – متھ ٢٧ گورینگ آلمان – متھ
١/٢٧ گورینگ آلمان – متھ ٢/٢٧ گورینگ آلمان – متھ ٣/٢٧ گورینگ آلمان – متھ ۴/٢٧ گورینگ آلمان
متھ ۵/٢٧ گورینگ آلمان – متھ ۶/٢٧ گورینگ آلمان – متھ ٧/٢٧ گورینگ آلمان – متھ ٨/٢٧ گورینگ
آلمان – متھ ٩/٢٧ گورینگ آلمان – متھ ٢٨ گورینگ آلمان – متھ ١/٢٨ گورینگ آلمان – متھ ٢/٢٨ گورینگ
آلمان – متھ
٣/٢٨ گورینگ آلمان – متھ ۴/٢٨ گورینگ آلمان – متھ ۵/٢٨ گورینگ آلمان – متھ ۶/٢٨ گورینگ آلمان
متھ ٧/٢٨ گورینگ آلمان – متھ ٨/٢٨ گورینگ آلمان – متھ ٩/٢٨ گورینگ آلمان – متھ ٢٩ گورینگ آلمان
متھ ١/٢٩ گورینگ آلمان – متھ ٢/٢٩ گورینگ آلمان – متھ ٣/٢٩ گورینگ آلمان – متھ ۴/٢٩ گورینگ
آلمان – متھ ۵/٢٩ گورینگ آلمان – متھ ۶/٢٩ گورینگ آلمان – متھ ٧/٢٩ گورینگ آلمان – متھ ٨/٢٩
گورینگ آلمان – متھ ٩/٢٩ گورینگ آلمان – متھ ٣٠ گورینگ آلمان – متھ ١/٣٠ گورینگ آلمان – متھ ٢/٣٠
گورینگ آلمان – متھ ٣/٣٠ گورینگ آلمان – متھ ۴/٣٠ گورینگ آلمان – متھ ۵/٣٠ گورینگ آلمان – متھ
۶/٣٠ گورینگ آلمان – متھ ٧/٣٠ گورینگ آلمان – متھ ٨/٣٠ گورینگ آلمان – متھ ٩/٣٠ گورینگ آلمان
متھ ٣١ گورینگ آلمان – متھ ١/٣١ گورینگ آلمان – متھ ٢/٣١ گورینگ آلمان – متھ ٣/٣١ گورینگ آلمان
متھ ۴/٣١ گورینگ آلمان – متھ ۵/٣١ گورینگ آلمان – متھ ۶/٣١ گورینگ آلمان – متھ ٧/٣١ گورینگ
آلمان – متھ ٨/٣١ گورینگ آلمان – متھ ٩/٣١ گورینگ آلمان – متھ ٣٢ گورینگ آلمان – متھ ١/٣٢ گورینگ
آلمان متھ ٢/٣٢ گورینگ آلمان – متھ ٣/٣٢ گورینگ آلمان – متھ ۴/٣٢ گورینگ آلمان – متھ ۵/٣گورینگ آلمان – متھ ۶/٣٢ گورینگ آلمان – متھ ٧/٣٢ گورینگ آلمان – متھ ٨/٣٢ گورینگ آلمان – متھ
٩/٣٢ گورینگ آلمان – متھ ٣٣ گورینگ آلمان – متھ ٣۴ گورینگ آلمان – متھ ٣۵ گورینگ آلمان – متھ ٣۶
گورینگ آلمان – متھ ٣٧ گورینگ آلمان – متھ ٣٨ گورینگ آلمان – متھ ٣٩ گورینگ آلمان – متھ ۴٠
گورینگ آلمان – متھ ۴١ گورینگ آلمان – متھ ۴٢ گورینگ آلمان – متھ ۴٣ گورینگ آلمان – متھ ۴۴
گورینگ آلمان – متھ ۴۵ گورینگ آلمان – متھ ۴۶ گورینگ آلمان – متھ ۴٧ گورینگ آلمان – متھ ۴٨
گورینگ آلمان – متھ ۴٩ گورینگ آلمان – متھ ۵٠ گورینگ آلمان – متھ ۵١ گورینگ آلمان – متھ ۵٢
گورینگ آلمان – متھ ۵٣ گورینگ آلمان – متھ ۵۴ گورینگ آلمان – متھ ۵۵ گورینگ آلمان – متھ ۵۶
گورینگ آلمان – متھ ۵٧ گورینگ آلمان – متھ ۵٨ گورینگ آلمان – متھ ۵٩ گورینگ آلمان – متھ ۶٠
گورینگ آلمان – متھ ۶١ گورینگ آلمان – متھ ۶٢ گورینگ آلمان – متھ ۶٣ گورینگ آلمان – متھ
۶۴ گورینگ آلمان – متھ ۶۵ گورینگ آلمان – متھ ۶۶ گورینگ آلمان – متھ ۶٧ گورینگ آلمان – متھ ۶٨
گورینگ آلمان – متھ ۶٩ گورینگ آلمان – متھ ٧٠ گورینگ آلمان – متھ ٧١ گورینگ آلمان – متھ ٧٢
گورینگ آلمان – متھ ٧٣ گورینگ آلمان – متھ ٧۴ گورینگ آلمان – متھ ٧۵ گورینگ آلمان – متھ
٧۶ گورینگ آلمان – متھ ٧٧ گورینگ آلمان – متھ ٧٨ گورینگ آلمان – متھ ٧٩ گورینگ آلمان – متھ ٨٠
گورینگ آلمان – متھ ٨١ گورینگ آلمان – متھ ٨٢ گورینگ آلمان – متھ ٨٣ گورینگ آلمان – متھ ٨۴
گورینگ آلمان – متھ ٨۵ گورینگ آلمان – متھ ٨۶ گورینگ آلمان – متھ ٨٧ گورینگ آلمان – متھ ٨٨
گورینگ آلمان – متھ ٨٩ گورینگ آلمان – متھ ٩٠ گورینگ آلمان – متھ ٩١ گورینگ آلمان – متھ ٩٢
گورینگ آلمان – متھ ٩٣ گورینگ آلمان – متھ ٩۴ گورینگ آلمان – متھ ٩۵ گورینگ آلمان – متھ ٩۶
گورینگ آلمان – متھ ٩٧ گورینگ آلمان – متھ ٩٨ گورینگ آلمان – متھ ٩٩ گورینگ آلمان – متھ ١٠٠
گورینگ آلمان
قلاویز گورینگ GUHRING
تکنو استیل نماینده ابزار الات تراشکاری از قبیل :
– متھ
– متھ کبالت دار
– متھ مرغک
– متھ فرز
– متھ مخصوص آھن و فولاد HSS
– متھ فرز توخالي گردبر HSS
– متھ فرز توخالي گردبر HSS معمولي
– کبالت و الماسھ
– فروش متھ کبالت دار HSSCO
– متھ ھاي فرز توخالي الماسھ TCT گردبر
– متھ راست ساقھ سھ شیاره
– متھ راست ساقھ چھار شیاره
– متھ کم پیچ
– متھ مارپیچ راست ساقھ با طول ماشین قلاویز
– متھ مرغک (متھ خزینھ)
– متھ راھنما
– متھ پرپیچ با شیب برش
– متھ ھاي مارپیچ روغن خور
– متھ مارپیچ راست ساقھ ھمھ کاره

نماینده ابزار های تراشکاریGUHRING آلمان در ایران با بیش از سه دهه فعالیت در عرصه صنعت کشور همواره در راستای ارتقای کیفیت محصولات خود بوده است

 

شرکت Guhring

شرکت Guhring، تولیدکننده تجهیزات اصلی و توزیع کننده صنعتی و تجاری است که با بیش از یک قرن تجربه در تولیدات ابزار ماشینکاری ازجمله مته های مخصوص پیشرو نوآوری های تکنیکی در این صنعت میباشد. 26 کارخانه تولیدکننده و 36 مرکز ارائه خدمات، همراه با 1000 کارشناس تکنیکی در این شرکت، محصولات و خدمات را برای صنایع مختلف ارائه میدهند.

 

مته گورینگ آلمان از جمله بهترین مته های موجود در جهان می باشد ساختار درونی و سنگ زنی بسیار خوب این مته آن را از دیگر مته ها متمایز کرده

مته گورینگ guhringdrill

 

 

 

 

این شرکت، 4 مرکز دیگر در امریکا دارد که ابزارالات برشکاری استفاده شده را تعمیر می نماید. مراکز تعمیر و بازسازی در بروک فیلد، New Hudson، هانتینگتون، CA، Bloom field، CT و CA هستند.

 

 

Guhring، خط تولید کاملی از ابزار و سیستمهای نگه دارنده ارائه میدهد. نگه دارنده ابزارالات که توسط این شرکت در خط GM300 ارائه شده است، شامل HSK، SK، Iso- Taper DIN، BT- Taper و آداپتورهای مستقیم میباشد.

 

این شرکت، با بیش از 35000 آیتم استاندارد، از دیگر تولید کننده های تولیدات استاندارد، پیشی گرفته است. مهندسین این شرکت، ابزارالات تخصصی در فولاد پر سرعت، کبالت و حتی PCD تولید می نمایند.

مته گورینگ guhringdrill مته گورینگ guhringdrill

 

 

تولید سالانه محصولات carbide، در حد 2000 تن، این شرکت را به بزرگترین تولیدکننده جهان در این زمینه تبدیل کرده است. همچنین این شرکت، تولیدات و خدمات گسترده برای صنایع کار با فلز ارائه میدهد که شامل مته های carbide، مته های کبالتی، فولاد پر سرعت، قلاویز های carbide، thread millهای carbide و ... میباشند.

مته گورینگ guhringdrill

در ایران کسانی که با مته فلز زیاد سر کار دارند برند گورینگ آلمان را به خوبی می شناسند
مته گورینگ آلمان از جمله محصولات کمپانی گورینگ است
البته قیمت این محصول به علت مرغوبیت بالا ، بالاتر از مدل های مشابه چینی است ولی به لحاظ کارایی بسیار کار راه انداز است و زمان را برای ما بخوبی مدیریت می کند

 

برای اطلاع از قیمت مته های گورینگ آلمان تماس بگیرید


– متھ مارپیچ مخروط زبانھ دار
– متھ ۴ شیار و ۵ شیار
(FEIDA -TG-EMOGE)متھ–
– متھ ھاي توخالي الماسھ TCT گردبر
– HSS معمولي و کبالت
– متھ فرز سر الماسھ TCT گردبر توخالي مخصوص فلزات سخت
– متھ آھن
– متھ چوب
– فروش متھ آھن
– متھ چیني
– متھ آلماني
– متھ کبالتدار
– الماسھ
– مرغک
– کبالت دار
– قلاویز
– حدیده
– فرزمته گورینگ المان guhring 399665 156x500مته گورینگ،مته کبالت گورینگ،مته ته گرد گورینگ،،مته گورینگ،مته گورینگ المان ،مته ته کونیک گورینگ،مته گورینگ،پخش کننده مته گورینگ،بورس مته گورینگ،فروش مته گورینگ،قیمت مته گورینگ،مته گورینگ،مته گورینگ المان ،مته گورینگ ،مته گورینگمته گورینگ،مته کبالت گورینگ،مته ته گرد گورینگ،،مته گورینگ،مته گورینگ المان ،مته ته کونیک گورینگ،مته گورینگ،پخش کننده مته گورینگ،بورس مته گورینگ،فروش مته گورینگ،قیمت مته گورینگ،مته گورینگ،مته گورینگ المان ،مته گورینگ ،مته گورینگمته گورینگ،مته کبالت گورینگ،مته ته گرد گورینگ،،مته گورینگ،مته گورینگ المان ،مته ته کونیک گورینگ،مته گورینگ،پخش کننده مته گورینگ،بورس مته گورینگ،فروش مته گورینگ،قیمت مته گورینگ،مته گورینگ،مته گورینگ المان ،مته گورینگ ،مته گورینگمته گورینگ،مته کبالت گورینگ،مته ته گرد گورینگ،،مته گورینگ،مته گورینگ المان ،مته ته کونیک گورینگ،مته گورینگ،پخش کننده مته گورینگ،بورس مته گورینگ،فروش مته گورینگ،قیمت مته گورینگ،مته گورینگ،مته گورینگ المان ،مته گورینگ ،مته گورینگمته گورینگ،مته کبالت گورینگ،مته ته گرد گورینگ،،مته گورینگ،مته گورینگ المان ،مته ته کونیک گورینگ،مته گورینگ،پخش کننده مته گورینگ،بورس مته گورینگ،فروش مته گورینگ،قیمت مته گورینگ،مته گورینگ،مته گورینگ المان ،مته گورینگ ،مته گورینگc9b67f917dXCSCSCdownload 18download 19غفتغتفغتعف 1بورس مته گورینگ المان از سایز ۱ تا سایز ۱۰۰ ته کونیک و ته گرد

مته گورینگ المان

آدرس ما :

تهران خیابان امام خمینی ، جنب ابزار یراق پاساژ موسویان ، طبقه اول ، پلاک ۱۱۷/۱

تلفن تماس :  ۹۵ ۵۴ ۷۴ ۶۶ ۰۲۱

تلفن همراه : ۵۴ ۲۴ ۴۱۲ ۰۹۱۲

موقعیت ما

weblog

کلیه حقوق محفوظ است.ابزارآلات حیدرزاده1397©

طراحی سایت و اجرا توسط افرا