ساعت کاریساعت کاری: ۸ تا ۲۰
شماره تماسشماره تماس: ۰۲۱۶۶۷۴۵۴۹۵
محصولات
لوازمات سی ان سی
کلت فشنگی
هلدر تراشکاری
سنگ
فرز اره
ابزارآلات تراشکاری
 • «
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • »
کولیس
 • «
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • »
میکرومتر
 • «
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • »
ابزارآلات اندازه گیری
 • «
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • »

قلاویز دستی UNF

Rating:
( 0 Rating )

قلاویز دستی UNF،قلاویز دستی UNFفرایوگسلاوی،قلاویز دستی UNFچینی،قلاویز دستی UNFترکیه ،قلاویز دستی UNFالمانی،قلاویز دستی UNFالمانی،قلاویز دستی UNFکبالت،قلاویز دستی UNF،قلاویز دستی،قلاویز ماشینی،قلاویز دندانه کبریتی،قلاویز یک در میان،قلاویز کبالت ،قلاویزدستی ،ghalaviz hadideh 1

 قلاویز دستی UNF قلاویز دستی UNF قلاویز دستی گورینگ*قلاویز دستی تی تکس*قلاویز دستی فرا*قلاویز دستی استیل*قلاویز دستی کوبالت*قلاویز دستی کبالت قلاویزھای دستی : این گونھ از قلاویزھا در ابتدا برای رزوه زنی دستی ساختھ شدند. ولی با گذشت زمان کاربرد وسیعی در تولید ماشینی یافتند.قلاویزھای دستی استانداردکھ از اندازه ی مارپیچ ماشینی(نمره ی صفر)اغاز می شوند و این قلاویز ھا در مجموعھ ھای دوتایی و سھ تایی ساختھ می شوند. این سھ قلاویز در ھر مجموعھ برای دندانھ ھای شکل مارپیچ یکنواخت بھ شرح زیر می باشند الف- قلاویز پیشرو : این نوع قلاویز برای شروع قلاویز کاری بھ کار می روند.در این قلاویز دست کم ۶ دندانھ اول پخ زده شده اند و سپس دندانھ ھا قطر کامل را دارند. ب- قلاویز میانرو : این نوع قلاویز پس از مرحلھ ی قلاویز کاری با قلاویز پیشرو و برای ایجاد سریع دندانھ ھا در قطعھ بکار می رود . در این قلاویز ٣ تا ۵ دندانھ ی اول پخ زده شده اند. ج- قلاویز اخر رو : این نوع قلاویز برای ایجاد دندانھ ھا تا انتھای سوراخھای تھ بستھ بھ کار می روند . تنھا ١ الی ۵ دندانھ ی این قلاویز پخ زده شده است . تنھا برای قلاویز کاری سوراخھای بن بست(سوراخھایی کھ راه بھ در نباشند)از ھر سھ تای این قلاویز استفاده میشود و برای سوراخ ھای راه بھ در دو قلاویز پیش رو و میانرو کافی ھستند. علاوه بر قلاویز ھای مورد استفاده برای دندانھ ھای مارپیچ یکنواخت،قلاویزھایی نیز برای سایر گونھ ھای دندانھ شامل دندانھ ھای متریک ،ویت ورت ،ذوزنقھ ای و مربعیقلاویز دستی UNF،قلاویز دستی UNFفرایوگسلاوی،قلاویز دستی UNFچینی،قلاویز دستی UNFترکیه ،قلاویز دستی UNFالمانی،قلاویز دستی UNFالمانی،قلاویز دستی UNFکبالت،قلاویز دستی UNF،قلاویز دستی،قلاویز ماشینی،قلاویز دندانه کبریتی،قلاویز یک در میان،قلاویز کبالت ،قلاویزدستی ،

قلاویز دستی UNF

آدرس ما :

تهران خیابان امام خمینی ، جنب ابزار یراق پاساژ موسویان ، طبقه اول ، پلاک ۱۱۷/۱

تلفن تماس :  ۹۵ ۵۴ ۷۴ ۶۶ ۰۲۱

تلفن همراه : ۵۴ ۲۴ ۴۱۲ ۰۹۱۲

موقعیت ما

weblog

کلیه حقوق محفوظ است.ابزارآلات حیدرزاده1397©

طراحی سایت و اجرا توسط افرا