ساعت کاریساعت کاری: ۸ تا ۲۰
شماره تماسشماره تماس: ۰۲۱۶۶۷۴۵۴۹۵
محصولات
لوازمات سی ان سی
کلت فشنگی
هلدر تراشکاری
سنگ
فرز اره
ابزارآلات تراشکاری
 • «
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • »
کولیس
 • «
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • »
میکرومتر
 • «
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • »
ابزارآلات اندازه گیری
 • «
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • »

قلاویز دستیBSW

Rating:
( 0 Rating )

JGAW0501 01قلاویز دستی BSW تقریبا شبیه به محصول قلاویز دستی میلیمتر است که تفاوت های را باهم دارند. تفاوت ان ها هم صرفا در میزان اندازه گیری آن ها میباشد. میزان اندازه گیری قلاویز دستی میلیمتر بر اساس میلیمتر است ولی قلاویز دستی اینچی bsw همانطور که از نام آن مشخص است، به صورت اینچ اندازه گیری میشود. پخش قلاویز ،انواع قلاویز ،فروش قلاویز

قلاویز دستیBSW،انواع قلاویز دستیBSW،فروش قلاویز دستیBSW،قلاویز دستیBSWلهستان،قلاویز دستیBSWچینی ،قلاویز دستیBSWلهستان ،قلاویز دستیBSWفرایوگسلاوی،قلاویز دستیBSWبلغار،قلاویز دستیBSW ،قلاویز دستی،قلاویز دستیBSWقلاویز دستیBSW

 قلاویز دستی BSW
قلاویز ابزاری برای ایجاد کردن رزوه(دندانھ) مارپیچ در درون قطعھ بھ کار می رود و کابرد دارد.روی سطح قلاویز دندانھ ھایی با دقت تراشیده شده و شیارھایی
در امتداد طولی ان ایجاد شده . این شیارھا کھ در ناحیھ ی دندانھ دار قلاویز وجود دارند بھ عنوان لبھ ی برنده ی قلاویز عمل می کنند .
جنس قلاویزھا از جنس فولاد کربن دار یا فولاد تند بر می باشد .
قلاویزھای ساختھ شده از جنس فولاد کربن دار برای قلاویز کاری دستی چدن و یا سایر موارد عمومی کھ جنس قطعھ چندان سخت نباشد بھ کار می روند
و قلاویزھای ساختھ شده از جنس فولاد تند بر برای قلاویز کاری دستی یا ماشینی مواد سخت یا ساینده نظیر فولاد ھای خیلی سخت و یا استیل و استنلس استیل
*الومینیوم*برنج*باکلیت*اھن چکشخوار*مواد ریختھ گری شده تحت فشار*فیبر*لاستیک سخت*فولادھای کم کربن و سایر مواد با ویژگی ھایی مشابھ نمونھ ھایی از این مواد
ھستند.
دندانھ ھای قلاویزھا،تراشیده یا سنگ زده می شوند .
برای کارھای دقیق نوع دوم بھ کار می رودقلاویزھا دارای گونھ ھای دو ،سھ و یا چھار شیاره ھستند این شیارھا ممکن است راست ،شیب دار، مستقیم و یا مارپیچ باشند .
قلاویزھای دستی :
این گونھ از قلاویزھا در ابتدا برای رزوه زنی دستی ساختھ شدند.
ولی با گذشت زمان کاربرد وسیعی در تولید ماشینی یافتند.قلاویزھای دستی استانداردکھ از اندازه ی مارپیچ ماشینی(نمره ی صفر)اغاز می شوند
و این قلاویز ھا در مجموعھ ھای دوتایی و سھ تایی ساختھ می شوند.
این سھ قلاویز در ھر مجموعھ برای دندانھ ھای شکل مارپیچ یکنواخت بھ شرح زیر می باشند
الف- قلاویز پیشرو :
این نوع قلاویز برای شروع قلاویز کاری بھ کار می روند.در این قلاویز دست کم ۶ دندانھ اول پخ زده شده اند و سپس دندانھ ھا قطر کامل را دارند.
ب- قلاویز میانرو :
این نوع قلاویز پس از مرحلھ ی قلاویز کاری با قلاویز پیشرو و برای ایجاد سریع دندانھ ھا در قطعھ بکار می رود . در این قلاویز ٣ تا ۵ دندانھ ی اول پخ زده شده اند.
ج- قلاویز اخر رو :
این نوع قلاویز برای ایجاد دندانھ ھا تا انتھای سوراخھای تھ بستھ بھ کار می روند . تنھا ١ الی ۵ دندانھ ی این قلاویز پخ زده شده است .
تنھا برای قلاویز کاری سوراخھای بن بست(سوراخھایی کھ راه بھ در نباشند)از ھر سھ تای این قلاویز استفاده میشود و برای سوراخ ھای راه بھ در
دو قلاویز پیش رو و میانرو کافی ھستند.
علاوه بر قلاویز ھای مورد استفاده برای دندانھ ھای مارپیچ یکنواخت،قلاویزھایی نیز برای سایر گونھ ھای دندانھ شامل دندانھ ھای متریک ،ویت ورت ،ذوزنقھ ای و مربعی
وجود دارد.
تکنو استیل بورس و مرکز پخش انواع قلاویزھای دستی و ماشینی BSWسایز (Inch)
قیمت (ریال)
8 - "1
12 - 1/2
20 - 1/4
6 - 1/2"1
7 - 1/4"1
7 - 1/8"1
6 - 3/8"1
24 - 3/16
10 - 3/4
16 - 3/8
18 - 5/16
11 - 5/8
14 - 7/16
9 - 7/8
12 - 9/16
9,310,4000

قلاویز دستیBSW

آدرس ما :

تهران - میدان حسن آباد - جنب بازارچه حسن آباد - پلاک 2

تلفن تماس :  ۹۵ ۵۴ ۷۴ ۶۶ ۰۲۱

تلفن همراه : ۵۴ ۲۴ ۴۱۲ ۰۹۱۲

موقعیت ما

weblog

کلیه حقوق محفوظ است.ابزارآلات حیدرزاده1397©

طراحی سایت و اجرا توسط افرا