ساعت کاریساعت کاری: ۸ تا ۲۰
شماره تماسشماره تماس: ۰۲۱۶۶۷۴۵۴۹۵
محصولات
لوازمات سی ان سی
کلت فشنگی
هلدر تراشکاری
سنگ
فرز اره
ابزارآلات تراشکاری
 • «
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • »
کولیس
 • «
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • »
میکرومتر
 • «
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • »
ابزارآلات اندازه گیری
 • «
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • »

قلاویز پاور تاب

Rating:
( 0 Rating )

قلاویز پاور تابقلاویز ماشینی پاورتاب،قلاویز دستی پاورتاب،پخش کننده قلاویز ماشینی پاورتاب،بورس قلاویز پاور تاب،قلاویز پاور تاب،قیمت قلاویز پاورتاب،نمایندگی قلاویز پاور تاب،بورس قلاویز پاور تاب،قلاویز ماشینی،قلاویز دستی،قلاویز ماشینی المان ،قلاویز پاور تاب،پخش قلاویز پاور تاب،انواع قلاویز پاور تاب،بورس قلاویز پاور تاب،انواع قلاویز پاور تاب،قلاویز دستی پاور تاب،انواع ققلاویز پاور تابپ ماشینی،قلاویز پاور تاب دستی ،قلاویز دستی گورینگ،قلاویز ماشینی گورینگ،پخش انواع قلاویز گورینگ،قلاویز های گورینگ در سایز و اندازه مختلف میباشد ،قلاویز گورینگقلاویز ماشینی پاورتابقلاویز پاور تاب

قلاویز پاور تاب ،قلاویز دستی پاور تاب ،قلاویز ماشینی پاور تاب ،قلاویز کبالت پاور تاب ،قلاویز پاور تاب،قلاویز دستی،قلاویز ماشینی،قلاویز اینچی،قلاویز میلیمتر،قلاویز لوله ،قلاویز یک در میان ،قلاویز دندانه کبریتی،قلاویز کبریتی،قلاویز ،قلاویز لوله ،قلاویز الماسه ،قلاویز مارپیچ،قلاویز مستقیم،قلاویز دستی الماسه ،قلاویز لوله دستی ،قلاویز دندانه ریز ،قلاویز دندانه درشت ،قلاویز ،قلاویز پاور تاب ،قلاویز دستی گورینگ،قلاویز ماشینی گورینگ،قلاویز کبالت گورینگ،قلاویز گورینگ المان ،قلاویز گورینگ دستی،قلاویز ماشینی گورینگ،قلاویز 

 قلاویز گورینگ GUHRING
قلاویز دستی گورینگ GUHRING آلمان
قلاویز ماشینی گورینگ GUHRING آلمان
حدیده گورینگ GUHRING آلمان
برقو گورینگ GUHRING آلمان
فرز گورینگ GUHRING آلمان
قلاویزھای دستی :
این گونھ از قلاویزھا در ابتدا برای رزوه زنی دستی ساختھ شدند.
ولی با گذشت زمان کاربرد وسیعی در تولید ماشینی یافتند.قلاویزھای دستی استانداردکھ از اندازه ی مارپیچ ماشینی(نمره
ی صفر)اغاز می شوندو این قلاویز ھا در مجموعھ ھای دوتایی و سھ تایی ساختھ می شوند.
این سھ قلاویز در ھر مجموعھ برای دندانھ ھای شکل مارپیچ یکنواخت بھ شرح زیر می باشند
الف- قلاویز پیشرو :
این نوع قلاویز برای شروع قلاویز کاری بھ کار می روند.در این قلاویز دست کم ۶ دندانھ اول پخ زده شده اند و سپس دندانھ ھا قطر کامل را
دارند.
ب- قلاویز میانرو :
این نوع قلاویز پس از مرحلھ ی قلاویز کاری با قلاویز پیشرو و برای ایجاد سریع دندانھ ھا در قطعھ بکار می رود . در این قلاویز ٣ تا ۵
دندانھ ی اول پخ زده شده اند.
ج- قلاویز اخر رو :
این نوع قلاویز برای ایجاد دندانھ ھا تا انتھای سوراخھای تھ بستھ بھ کار می روند . تنھا ١ الی ۵ دندانھ ی این قلاویز پخ زده شده است .
تنھا برای قلاویز کاری سوراخھای بن بست(سوراخھایی کھ راه بھ در نباشند)از ھر سھ تای این قلاویز استفاده میشود و برای سوراخ ھای راه
بھ در
دو قلاویز پیش رو و میانرو کافی ھستند.
علاوه بر قلاویز ھای مورد استفاده برای دندانھ ھای مارپیچ یکنواخت،قلاویزھایی نیز برای سایر گونھ ھای دندانھ شامل دندانھ ھای متریک
،ویت ورت ،ذوزنقھ ای و مربعی
وجود دارد.،قلاویز پاورتاب،قلاویز دستی المان ،قلاویز المان،پخش قلاویز گورینگ المان،پخش قلاویز گورینگ ،فروش قلاویز گورینگ،انواع قلاویز گورینگ،بورس قلاویز گورینگ،پخش قلاویز گورینگ
قلاویز لولھ G
قلاویزھای لولھ با دو دندانھ ی مارپیچ ساختھ می شوند: دندانھ ی مارپیچ راست و شیبدار(مخروطی). اندازه اسمی
قلاویزھای لولھ با اندازه اسمی
دندانھ ھای مارپیچی کھ در قطعھ ایجاد می شود برابر است و اندازه ی واقعی قلاویز را بیان نمی کند.
قلاویزھای راست با دندانھ ھای نوع استاندارد امریکایی لولھ ھا برای قلاویز زدن سوراخھا یا کوپلینگ ھا و فرایندھای
کم فشار بھ کار می روند و کاربرد دارند.
و بر روی انھا اتصالات یا لولھ ھای دندانھ مخروطی ماپیچ ھمراه با کنف و روغن اب بندی بستھ می شود تا بر روی ھم
اتصال محکمی را تشکیل دھند.
قلاویزھای مخروطی یا کونیک شکل بر دو گونھ ھستند:
دندانھ منظم و دندانھ مقطع .
این قلاویزھا با شکل دندانھ ھای نوع استاندارد امریکایی لولھ ھا دارای شیب ۶ سانتی متری در متر ھستند
در قلاویزھای دندانھ مقطع جز در ناحیھ ی چند دندانھ نخستین سر*دیگر دندانھ ھا یکی در میان حذف شده اند.این قلاویزھا برای رزوه کاری فلزات سخت تراشی کھ تمایل بھ (پر کردن)فاصلھ ی میان دندانھ ھای قلاویز داشتھ باشند
بھ کار می روند و تنھا در صورتی مورد استفاده قرار می گیرد کھ قلاویزھای دندانھ منظم از عھده ی کار بر نیایند.
قلاویز ابزاری برای ایجاد کردن رزوه(دندانھ) مارپیچ در درون قطعھ بھ کار می رود و کابرد دارد.روی سطح قلاویز
دندانھ ھایی با دقت تراشیده شده و شیارھایی
در امتداد طولی ان ایجاد شده . این شیارھا کھ در ناحیھ ی دندانھ دار قلاویز وجود دارند بھ عنوان لبھ ی برنده ی قلاویز
عمل می کنند .
جنس قلاویزھا از جنس فولاد کربن دار یا فولاد تند بر می باشد .
قلاویزھای ساختھ شده از جنس فولاد کربن دار برای قلاویز کاری دستی چدن و یا سایر موارد عمومی کھ جنس قطعھ
چندان سخت نباشد بھ کار می روند
و قلاویزھای ساختھ شده از جنس فولاد تند بر برای قلاویز کاری دستی یا ماشینی مواد سخت یا ساینده نظیر فولاد ھای
خیلی سخت و یا استیل و استنلس استیل *الومینیوم*برنج*باکلیت*اھن چکشخوار*مواد ریختھ گری شده تحت
فشار*فیبر*لاستیک سخت*فولادھای کم کربن و سایر مواد با ویژگی ھایی مشابھ نمونھ ھایی از این مواد ھستند.
دندانھ ھای قلاویزھا،تراشیده یا سنگ زده می شوند .
برای کارھای دقیق نوع دوم بھ کار می رود
قلاویزھا دارای گونھ ھای دو ،سھ و یا چھار شیاره ھستند این شیارھا ممکن است راست ،شیب دار، مستقیم و یا مارپیچ
باشند .
تکنو استیل نماینده ی انواع قلاویزھای دستی و ماشینی با انواع مختلف برندھا چینی،المان شرقی،المانی و بھترین برندھای مطرح اروپایی
انواع قلاویز ھای مختلف با مناسبترین قیمت ھا موجود می باشد.
سفارش ساخت انواع قلاویز ھای مخصوص استاندارد و غیر استاندارد در انواع مختلف اندازه
ھا و رزوه ھای خاص
در تکنو استیل صورت می پذیرد.
واردات انواع قلاویزھای بخصوص و قلاویزھای صنعت نفت با گام ھای UN با بھترین برند
ھا و در اسرع وقت با قیمت توافقی مناسب در تکنو استیل قابل انجام می باشد
قلاویز دستی گورینگ*قلاویز ماشینی گورینگ*قلاویز دستی کوبالت گورینگ*قلاویز دستی
HSSE گورینگ*قلاویز دستی HSSCO گورینگ*قلاویز دستی دوتایی گورینگ*
قلاویز دستی سھ تایی گورینگ*قلاویز ماشینی گورینگ*قلاویز ماشینی ساده گورینگ*قلاویز
ماشینی مستقیم گورینگ*قلاویز ماشینی مارپیچ گورینگ*قلاویز ماشینی تیغ مستقیم گورینگ*قلاویز ماشینی تیغ مارپیچ گورینگ*قلاویز ماشینی
HSS گورینگ*قلاویز ماشینی HSSE گورینگ*قلاویز ماشینی کوبالت گورینگ
قلاویز ماشینی معمولی گورینگ*قلاویز ماشینی روکش دار گورینگ*قلاویز ماشینی طلایی
گورینگ*قلاویز ماشینی دم کلفت گورینگ*قلاویز ماشینی دم نازک گورینگ
قلاویز دستی GUHRING*قلاویز ماشینی GUHRING*قلاویز دستی کوبالت
GUHRING*قلاویز دستی GUHRING HSSE*قلاویز دستی HSSCO
GUHRING* قلاویز دستی دو تایی GUHRING*قلاویز دستی سھ
تایی GUHRING*
قلاویز ماشینی GUHRING*قلاویز ماشینی ساده GUHRING*قلاویز ماشینی مستقیم
GUHRING*قلاویز ماشینی مارپیچGUHRING* قلاویز ماشینی تیغ مستقیم
GUHRING*قلاویز ماشینی تیغ مارپیچ GUHRING*قلاویز ماشینی HSS
GUHRING*قلاویز ماشینی GUHRING HSSE*قلاویز ماشینی کوبالت
GUHRING*قلاویز ماشینی معمولی GUHRING*قلاویز ماشینی روکش دار
GUHRING*قلاویز ماشینی طلایی GUHRING*قلاویز ماشینی دم کلفت
*GUHRING
قلاویز ماشینی دم نازک GUHRING

قلاویز پاور تاب

آدرس ما :

تهران - میدان حسن آباد - جنب بازارچه حسن آباد - پلاک 2

تلفن تماس :  ۹۵ ۵۴ ۷۴ ۶۶ ۰۲۱

تلفن همراه : ۵۴ ۲۴ ۴۱۲ ۰۹۱۲

موقعیت ما

weblog

کلیه حقوق محفوظ است.ابزارآلات حیدرزاده1397©

طراحی سایت و اجرا توسط افرا