ساعت کاریساعت کاری: ۸ تا ۲۰
شماره تماسشماره تماس: ۰۲۱۶۶۷۴۵۴۹۵
محصولات
لوازمات سی ان سی
کلت فشنگی
هلدر تراشکاری
سنگ
فرز اره
ابزارآلات تراشکاری
 • «
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • »
کولیس
 • «
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • »
میکرومتر
 • «
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • »
ابزارآلات اندازه گیری
 • «
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • »

گیج رینگی نرو

Rating:
( 0 Rating )

jbo precision thread gauges

گیج های برو (رینگی)برای تست صحت پیچ،گیج رینگی،گیج اندازه گیری رینگی،انواع گیج اندازه گیری رینگی،پخش کننده گیج اندازه گیری،فروش گیج اندازه گیری رینگی،گیج رینگی،بورس گیج رینگی،پخش کننده گیج رینگی،بورس گیج رینگی،فروش گیج رینگی،قیمت گیج رینگی

6g

M2

683-02-1

2

گیج های نرو (رینگی)برای تست صحت پیچ

6g

M2

684-02-0

3

گیج های برو (رینگی)برای تست صحت پیچ

6g

M2.5

683-02-6

4

گیج های نرو (رینگی)برای تست صحت پیچ

6g

M2.5

684-02-0

5

گیج های برو (رینگی)برای تست صحت پیچ

6g

M3

683-03-1

6

گیج های نرو (رینگی)برای تست صحت پیچ

6g

M3

684-03-0

7

گیج های برو (رینگی)برای تست صحت پیچ

6g

M4

683-04-1

8

گیج های نرو (رینگی)برای تست صحت پیچ

6g

M4

684-04-0

9

گیج های برو (رینگی)برای تست صحت پیچ

6g

M5

683-05-1

10

گیج های نرو (رینگی)برای تست صحت پیچ

6g

M5

684-05-0

11

گیج های برو (رینگی)برای تست صحت پیچ

6g

M6

683-06-1

12

گیج های نرو (رینگی)برای تست صحت پیچ

6g

M6

684-06-0

13

گیج های برو (رینگی)برای تست صحت پیچ

6g

M8

683-08-1

14

گیج های نرو (رینگی)برای تست صحت پیچ

6g

M8

684-08-0

15

گیج های برو (رینگی)برای تست صحت پیچ

6g

M9

683-09-1

16

گیج های نرو (رینگی)برای تست صحت پیچ

6g

M9

684-09-0

17

گیج های برو (رینگی)برای تست صحت پیچ

6g

M10

683-10-1

18

گیج های نرو (رینگی)برای تست صحت پیچ

6g

M10

684-10-0

19

گیج های برو (رینگی)برای تست صحت پیچ

6g

M12

683-12-1

20

گیج های نرو (رینگی)برای تست صحت پیچ

6g

M12

684-12-0

21

گیج های برو (رینگی)برای تست صحت پیچ

6g

M14

683-14-1

22

گیج های نرو (رینگی)برای تست صحت پیچ

6g

M14

684-14-0

23

گیج های برو (رینگی)برای تست صحت پیچ

6g

M16

683-16-1

24

گیج های نرو (رینگی)برای تست صحت پیچ

6g

M16

684-16-0

25

گیج های برو (رینگی)برای تست صحت پیچ

6g

M18

683-18-1

26

گیج های نرو (رینگی)برای تست صحت پیچ

6g

M18

684-18-0

27

گیج های برو (رینگی)برای تست صحت پیچ

6g

M20

683-20-1

28

گیج های نرو (رینگی)برای تست صحت پیچ

6g

M20

684-20-0

29

گیج های برو (رینگی)برای تست صحت پیچ

6g

M22

683-22-1

30

گیج های نرو (رینگی)برای تست صحت پیچ

6g

M22

684-22-0

31

گیج های برو (رینگی)برای تست صحت پیچ

6g

M24

683-24-1

32

گیج های نرو (رینگی)برای تست صحت پیچ

6g

M24

684-24-0

33

گیج های برو (رینگی)برای تست صحت پیچ

6g

M30

683-30-1

34

گیج های نرو (رینگی)برای تست صحت پیچ

6g

M30

684-30-0

35

گیج های برو (رینگی)برای تست صحت پیچ

6g

M33

683-33-1

36

گیج های نرو (رینگی)برای تست صحت پیچ

6g

M33

684-33-0

37

گیج های برو (رینگی)برای تست صحت پیچ

6g

M36

683-36-1

38

گیج های نرو (رینگی)برای تست صحت پیچ

6g

M36

684-36-0

39

گیج های برو (رینگی)برای تست صحت پیچ

6g

M39

683-39-1

40

گیج های نرو (رینگی)برای تست صحت پیچ

6g

M39

684-39-0

41

گیج های برو (رینگی)برای تست صحت پیچ

6g

M42

683-42-1

42

گیج های نرو (رینگی)برای تست صحت پیچ

6g

M42

684-42-0

43

گیج های برو (رینگی)برای تست صحت پیچ

6g

M48

683-48-1

44

گیج های نرو (رینگی)برای تست صحت پیچ

6g

M48

684-48-0

45

گیج های برو (رینگی)برای تست صحت پیچ

6g

M60

683-60-1

46

گیج های نرو (رینگی)برای تست صحت پیچ

6g

M60یکی از روشھای کنترل روزه ھای پیچ و مھره نیز استفاده از گیج ھای برو-نرو رزوه می باشد.
برای کنترل یک مھره از یک گیج برو و یک گیج نرو که بشکل یک استوانه رزوه دار می باشد و
برای کنترل یک پیچ از یک گیج برو و یک گیج نرو که به شکل یک رینگ رزوه دار می باشد
استفاده می گردد. در این حالت چنانچه گیج برو درون قطعه پیچیده شود و گیج نرو درون
قطعه پیچیده نشود قطعه کار مورد تایید#گیج برو نرو پاور #گیج برو نروPOWER# گیج برو نرو
رینگی پاور گیج برو نرو رینگیPOWER گیج رینگی پاور گیج رینگی برو نرو پاور گیج پاور POWER
GAUGE RING پخش گیج برو نرو پاور پخش گیج برو نروPOWER فروش گیج برو نرو پاور فروش
گیج برو نروPOWER# گیج دھان اژدری گیج دھان اژدری پاور گیج دھان اژدریPOWER# گیج برو
نرو توپی پاور گیج برو نرو توپیPOWER گیج توپی پاور گیج توپی برو نرو پاور گیج توپی و رینگی
پاور GAUGE PLUG POWER پخش گیج برو نرو پاورPOWER# بورس گیج برو نرو رینگی پاور بورس
گیج برو نرو رینگیPOWER بورس گیج رینگی پاور بورس گیج رینگی برو نرو پاور بورس گیج پاور
GAUGE RING POWER بورس گیج برو نرو پاور بورس گیج برو نروPOWER بورس گیج برو نرو پاور
بورس گیج برو نروPOWER بورس گیج دھان اژدری بورس گیج دھان اژدری پاور بورس گیج
دھان اژدریPOWER گیج صاف پاور پخش گیج صاف پاور پخش گیج صاف رینگی پاور پخش گیج
صاف توپی پاور فروش گیج صاف پاور فروش گیج صاف توپی پاور فروش گیج صاف رینگی پاور
گیج صاف توپی پاور گیج صاف رینگی پاور بورس گیج صاف پاور بورس گیج صاف توپی پاور
بورس گیج صاف رینگی پاور نمایندگی گیج صاف پاور نمایندگی گیج صاف توپی پاور نمایندگی
گیج صاف رینگی پاور گیج صافPOWER پخش گیج صافPOWER پخش گیج صاف رینگیPOWER
پخش گیج صاف توپیPOWER فروش گیج صافPOWER فروش گیج صاف توپیPOWER فروش گیج
صاف رینگیPOWER گیج صاف توپیPOWER گیج صاف رینگیPOWER بورس گیج صافPOWER
بورس گیج صاف توپیPOWER بورس گیج صاف رینگیPOWER نمایندگی گیج صافPOWER
نمایندگی گیج صاف توپیPOWER نمایندگی گیج صاف رینگیPOWER پخش گیج برو نرو پاور
پخش گیج رینگی برو نرو پاور پخش گیج توپی برو نرو پاور فروش گیج برو نرو پاور فروش گیج
توپی برو نرو پاور فروش گیج رینگی برو نرو پاور گیج توپی برو نرو پاور گیج رینگی برو نرو پاور
بورس گیج برو نرو پاور بورس گیج نوپی برو نرو پاور بورس گیج رینگی برو نرو پاور نمایندگی
گیج برو نرو پاور نمایندگی گیج توپی برو نرو پاور نمایندگی گیج رینگی برو نرو پاور گیج برو
نروPOWER پخش گیج برو نرو POWER پخش گیج رینگی برو نروPOWER پخش گیج توپی برو
نروPOWER فروش گیج برو نرو POWER فروش گیج توپی برو نروPOWER فروش گیج رینگی برو
نروPOWER گیج توپی برو نروPOWER بورس گیج برو نروPOWER بورس گیج نوپی برو نروPOWER
بورس گیج رینگی برو نروPOWER نمایندگی گیج برو نروPOWER نمایندگی گیج توپی برو
نروPOWER نمایندگی گیج رینگی برو نروPOWER گیج برو نرو پاور پخش گیج برو نرو پاور پخش
گیج برو نرو رینگی پاور پخش گیج برو نرو توپی پاور فروش برو نرو پاور فروش گیج برو نرو
توپی پاور فروش گیج برو نرو رینگی پاور گیج برو نرو توپی پاور گیج برو نرو رینگی پاور بورس
گیج برو نرو پاور بورس گیج برو نرو نوپی پاور بورس گیج برو نرو رینگی پاور نمایندگی گیج برو گیج رینگی،گیج رینگی،گیج رینگی ،گیج دنده ،گیج رینگی،مهره رینگی ،گیج

گیج رینگی نرو

آدرس ما :

تهران خیابان امام خمینی ، جنب ابزار یراق پاساژ موسویان ، طبقه اول ، پلاک ۱۱۷/۱

تلفن تماس :  ۹۵ ۵۴ ۷۴ ۶۶ ۰۲۱

تلفن همراه : ۵۴ ۲۴ ۴۱۲ ۰۹۱۲

موقعیت ما

weblog

کلیه حقوق محفوظ است.ابزارآلات حیدرزاده1397©

طراحی سایت و اجرا توسط افرا