ساعت کاریساعت کاری: ۸ تا ۲۰
شماره تماسشماره تماس: ۰۲۱۶۶۷۴۵۴۹۵
محصولات
لوازمات سی ان سی
کلت فشنگی
هلدر تراشکاری
سنگ
فرز اره
ابزارآلات تراشکاری
 • «
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • »
کولیس
 • «
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • »
میکرومتر
 • «
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • »
ابزارآلات اندازه گیری
 • «
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • »

قلاویز هلی کویل

Rating:
( 0 Rating )

قلاویز هلی کویل ،قلاویز هلی کویل ابزاری است جهت قلاویز کردن قطعه کار خراب شده و سپس ترمیم کردن قطعه کار مورد استفاده قرار میگیرد،قلاویز هلی کویل در سایزهای مختلف موجود میباشد،قلاویز هلی کویل اینچی،قلاویز هلی کویل میلیمتر،فروش انواع قلاویز هلی کویل ،پخش کننده قلاویز هخلی کویل در برند ولکل المان ،قلاویز هلی کویل شمس،قلاویز هلی کویل 121911918

P310X207 515285315279قلاویز هلی کویل ،قلاویز هلی کویل ابزاری است جهت رزوه کارس سوراخ کاری انجام میشود ،قلاویز هلی کویل در سایز ها و دنده های مختلف میباشد ،قلاویز هلی کویل در برند ایرانی ،المان ،موجود میباشد ،قلاویز هلی کویل 

قلاویز هلی کویل ،قلاویز هلی کویل المان ،قلاویز هلی کویل ،قلاویز هلی کویل هندی،قلاویز هلی کویل اینچی،قلاویز هلی کویل میلیمتر،کیت کامل هلی کویل ،قلاویز ماشینی هلی کویل ،هلی کویل ،پخش انواع هلی کویل ،بورس قلاویز و فنر هلی کویل ،قلاویز هلی کویل ،قلاویز،کیت هلی کویل فنر ھلی کویل،قلاویز هلی کویل ،قلاویز ماشینی هلی کویل ،قلاویز ماشینی هلی کویل المان ،قلاویز ماشینی کبالت هلی کویل فقیمت قلاویز هلی کویل ،فروش قلاویز ماشینی هلی کویل فقلاویز هلی کویل فانواع قلاویز هلی کویل ،پخش قلاویز هلی کویل فکیت کامل قلاویز هلی کویل 
فنر ھلی کویل * قلاویز ھلی کویل * بوش فنری ھلی کویل * فنر قلاویز ھلی کویل *ست کامل
فنر ھلی کویل و قلاویز ھلی کویل * فنر و قلاویز ھلی کویل * بوش فنری شمس * فنر ھلی
کویل شمس *فنر ھلی کویل المانی *
فنر ھلی کویل * قلاویز ھلی کویل * بوش فنری ھلی کویل * فنر قلاویز ھلی کویل *ست کامل
فنر ھلی کویل و قلاویز ھلی کویل * فنر و قلاویز ھلی کویل * بوش فنری شمس * فنر ھلی
کویل شمس *فنر ھلی کویل المانی *
فنر ھلی کویل * قلاویز ھلی کویل * بوش فنری ھلی کویل * فنر قلاویز ھلی کویل *ست کامل
فنر ھلی کویل و قلاویز ھلی کویل * فنر و قلاویز ھلی کویل * بوش فنری شمس * فنر ھلیفنر ھلی کویل * قلاویز ھلی کویل * بوش فنری ھلی کویل * فنر قلاویز ھلی کویل *ست کامل فنر ھلی کویل و قلاویز ھلی کویل * فنر و قلاویز ھلی کویل * بوش فنری شمس * فنر ھلی کویل شمس *فنر ھلی کویل المانی * فنر ھلی کویل * قلاویز ھلی کویل * بوش فنری ھلی کویل * فنر قلاویز ھلی کویل *ست کامل فنر ھلی کویل و قلاویز ھلی کویل * فنر و قلاویز ھلی کویل * بوش فنری شمس * فنر ھلی کویل شمس *فنر ھلی کویل المانی * فنر ھلی کویل * قلاویز ھلی کویل * بوش فنری ھلی کویل * فنر قلاویز ھلی کویل *ست کامل فنر ھلی کویل و قلاویز ھلی کویل * فنر و قلاویز ھلی کویل * بوش فنری شمس * فنر ھلی کویل شمس *فنر ھلی کویل المانی * فنر ھلی کویل * قلاویز ھلی کویل * بوش فنری ھلی کویل * فنر قلاویز ھلی کویل *ست کامل فنر ھلی کویل و قلاویز ھلی کویل * فنر و قلاویز ھلی کویل * بوش فنری شمس * فنر ھلی کویل شمس *فنر ھلی کویل المانیاز بین رفتن رزوه ھاي مادگي در قطعات مختلف فلزي از جملھ مشکلاتي است کھ اغلب صنایع با آن مواجھ شده و جھت
رفع آن معمولاً بھ عملیات مختلفي از قبیل گشاد كردن محل رزوه، قلاویز كاري مجدد، جوشكاري، بوش گذاري و غیره
مبادرت مي ورزند كھ گذشتھ از آنكھ انجام این عملیات در پاره اي از مواقع بھ علل مختلف از جملھ كم بودن ضخامت
قطعھ، عدم امكان باز و بستھ نمودن آن و ....امكان پذیر نمي باشد، موجب اتلاف وقت و ھزینھ زیاد نیز خواھد بود،
درحالیکھ با استفاده از ھلي کویل، رزوه ھاي مادگي مطابق با استانداردھاي بین المللي ایجاد مي شود کھ از ھر جھت بر
رزوه ھاي معمولي ارجحیت دارد.
ھلي کویل چیست ؟
مغزي ھلي کویل ، مفتولي با جنس فولاد ضد زنگ بوده کھ ، بھ صورت فنر پیچیده شده و قابلیت جایگزیني کلیھ رزوه ھاي مادگي میلیمتري و
اینچي موجود در جھان را داراست .
ساخت این مغزیھا بدون استفاده از حرارت صورت گرفتھ و این امر موجب مقاومت کششي درحد ١۴۵ كیلو پوند بر متر مربع در مفتول
فولادي مورد استفاده، مي گردد. با جایگذاري مغزي ھلي كویل مقاومت رزوه در برابر اصطكاك، فرسودگي و استھلاك بطور قابل ملاحظھ اي
افزایش یافتھ و پیچ قبلي نیز كماكان قابل استفاده خواھد بود.قلاویز هلی کویلهلی کویل قلاویزپخش کننده هلی کویلقلاویز هلی کویلقلاویز هلی کویل

قلاویز هلی کویل

آدرس ما :

تهران خیابان امام خمینی ، جنب ابزار یراق پاساژ موسویان ، طبقه اول ، پلاک ۱۱۷/۱

تلفن تماس :  ۹۵ ۵۴ ۷۴ ۶۶ ۰۲۱

تلفن همراه : ۵۴ ۲۴ ۴۱۲ ۰۹۱۲

موقعیت ما

weblog

کلیه حقوق محفوظ است.ابزارآلات حیدرزاده1397©

طراحی سایت و اجرا توسط افرا