ساعت کاریساعت کاری: ۸ تا ۲۰
شماره تماسشماره تماس: ۰۲۱۶۶۷۴۵۴۹۵
محصولات
لوازمات سی ان سی
کلت فشنگی
هلدر تراشکاری
سنگ
فرز اره
ابزارآلات تراشکاری
 • «
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • »
کولیس
 • «
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • »
میکرومتر
 • «
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • »
ابزارآلات اندازه گیری
 • «
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • »

قلاویز دستی UNC

Rating:
( 0 Rating )

iran93 170723 212388041 th

قلاویز دستی UNC،پخش کننده قلاویز دستی UNC،بورس قلاویز دستی UNC،انواع قلاویز دستی UNC،قلاویز دستی UNCچینی،قلاویز دستی UNCیوگسلاوی،قلاویز دستیخرید قلاویز UNC, خرید قلاویز دستی UNC, خرید قلاویز دستی اینچی UNC, قلاویز دستی 1/4 UNC, قلاویز دستی 3/8 UNC, قلاویز دستی 5/16 UNC, قلاویز دستی 1 8 دنده, قلاویز دستی 1 UNC, قلاویز دستی 1/2 1 6 دنده, قلاویز دستی 1/2 1 UNC, قلاویز دستی 1/2 13 دنده, قلاویز دستی 1/2 UNC, قلاویز دستی 1/4 1 7 دنده, قلاویز دستی 1/4 1 UNC, قلاویز دستی 1/4 20 دنده, قلاویز دستی 1/8 1 7 دنده, قلاویز دستی 1/8 1 UNC, قلاویز دستی 2 4 دنده, قلاویز دستی 2 UNC, قلاویز دستی 3/4 1 5 دنده, قلاویز دستی 3/4 1 UNC, قلاویز دستی 3/4 10 دنده, قلاویز دستی 3/4 UNC, قلاویز دستی 3/8 1 6 دنده, قلاویز دستی 3/8 1 UNC, قلاویز دستی 3/8 16 دنده, قلاویز دستی 5/16 18 دنده, قلاویز دستی 5/8 11 دنده, قلاویز دستی 5/8 UNC, قلاویز دستی 7/16 14 دنده, قلاویز دستی 7/8 9 دنده, قلاویز دستی 7/8 UNC, قلاویز دستی 9/16 12 دنده, قلاویز دستی 9/16 UNC, قلاویز دستی FETTE, قلاویز دستی UNC ADOLAN, قلاویز دستی UNC ALATA, قلاویز دستی UNC DORMER, قلاویز دستی UNC EMUGE, قلاویز دستی UNC FRA, قلاویز دستی UNC GSR, قلاویز دستی UNC GUHRING, قلاویز دستی UNC GWG, قلاویز دستی UNC HONGDA, قلاویز دستی UNC JMC, قلاویز دستی UNC KOHLER, قلاویز دستی UNC NAREX, قلاویز دستی UNC NUI, قلاویز دستی UNC ORM, قلاویز دستی UNC OSBORN, قلاویز دستی UNC PERESTO, قلاویز دستی UNC SKF, قلاویز دستی UNC TITEX, قلاویز دستی UNC VOLKEL, قلاویز دستی UNC WNT, قلاویز دستی UNC YG, قلاویز دستی UNC YUGOSLAVIA, قلاویز دستی آدولان UNC, قلاویز دستی آلاتا UNC, قلاویز دستی اموگه UNC, قلاویز دستی اورالسان UNC, قلاویز دستی اوزبورن UNC, قلاویز دستی اینچی 1/4 UNC, قلاویز دستی اینچی 3/8 UNC, قلاویز دستی اینچی 5/16 UNC, قلاویز دستی اینچی 1 UNC, قلاویز دستی اینچی 1/2 1 UNC, قلاویز دستی اینچی 1/2 UNC, قلاویز دستی اینچی 1/4 1 UNC, قلاویز دستی اینچی 1/8 1 UNC, قلاویز دستی اینچی 2 UNC, قلاویز دستی اینچی 3/4 1 UNC, قلاویز دستی اینچی 3/4 UNC, قلاویز دستی اینچی 3/8 1 UNC, قلاویز دستی اینچی 5/8 UNC, قلاویز دستی اینچی 7/16 UNC, قلاویز دستی اینچی 7/8 UNC, قلاویز دستی اینچی 9/16 UNC, قلاویز دستی اینچی UNC, قلاویز دستی پرستو UNC, قلاویز دستی ترک UNC, قلاویز دستی تی تکس UNC, قلاویز دستی جمس UNC, قلاویز دستی چینی UNC, قلاویز دستی دورمر UNC, قلاویز دستی ژاپنی UNC, قلاویز دستی فته UNC, قلاویز دستی فرا UNC, قلاویز دستی کهلر UNC, قلاویز دستی گورینگ UNC, قلاویز دستی ماکینا تاکیم UNC, قلاویز دستی نارکس UNC, قلاویز دستی نامبر 1 UNC, قلاویز دستی نامبر 10 UNC, قلاویز دستی نامبر 12 UNC, قلاویز دستی نامبر 2 UNC, قلاویز دستی نامبر 3 UNC, قلاویز دستی نامبر 4 UNC, قلاویز دستی نامبر 5 UNC, قلاویز دستی نامبر 6 UNC, قلاویز دستی نامبر 8 UNC, قلاویز دستی نوریس UNC, قلاویز دستی هونگدا UNC, قلاویز دستی وای جی UNC, قلاویز دستی ولکل UNC, قلاویز دستی یوگوسلاو UNC, قلاویز دستیUNC MAKINA TAKIM, قیمت قلاویز UNC, قیمت قلاویز دستی UNC, قیمت قلاویز دستی اینچی UNC UNCکبالت ،قلاویز دستی UNCترکیه ،قلاویز دستی ،قلاویز دستی rgh,dc nsjd ,أژT\oa rgh,dc nsjd ,أژThk,hu rgh,dc ,أژTf,vs rgh,dc unc،قلاویز ماشینی UNC،قلاویز دستی،پخش قلاویز دستی95420078 516811522323651 5357043603677801799 n97026454 273711880339243 3426166002947905272 n

 قلاویز دستی UNCقلاویز دستی UNC،پخش کننده قلاویز دستی UNC،بورس قلاویز دستی UNC،انواع قلاویز دستی UNC،قلاویز دستی UNCچینی،قلاویز دستی UNCیوگسلاوی،قلاویز دستی UNCکبالت ،قلاویز دستی UNCترکیه ،
قلاویز دستی UNC
قلاویزھای دستی :
این گونھ از قلاویزھا در ابتدا برای رزوه زنی دستی ساختھ شدند.قلاویز دستی UNC،پخش کننده قلاویز دستی UNC،بورس قلاویز دستی UNC،انواع قلاویز دستی UNC،قلاویز دستی UNCچینی،قلاویز دستی UNCیوگسلاوی،قلاویز دستی قلاویز دستی UNC،پخش کننده قلاویز دستی UNC،بورس قلاویز دستی UNC،انواع قلاویز دستی UNC،قلاویز دستی UNCچینی،قلاویز دستی UNCیوگسلاوی،قلاویز دستی قلاویز دستی UNC،پخش کننده قلاویز دستی UNC،بورس قلاویز دستی UNC،انواع قلاویز دستی UNC،قلاویز دستی UNCچینی،قلاویز دستی UNCیوگسلاوی،قلاویز دستی قلاویز دستی UNC،پخش کننده قلاویز دستی UNC،بورس قلاویز دستی UNC،انواع قلاویز دستی UNC،قلاویز دستی UNCچینی،قلاویز دستی UNCیوگسلاوی،قلاویز دستی
ولی با گذشت زمان کاربرد وسیعی در تولید ماشینی یافتند.قلاویزھای دستی استانداردکھ از اندازه ی مارپیچ ماشینی(نمره ی
صفر)اغاز می شوند
و این قلاویز ھا در مجموعھ ھای دوتایی و سھ تایی ساختھ می شوند.
این سھ قلاویز در ھر مجموعھ برای دندانھ ھای شکل مارپیچ یکنواخت بھ شرح زیر می باشند
الف- قلاویز پیشرو :
این نوع قلاویز برای شروع قلاویز کاری بھ کار می روند.در این قلاویز دست کم ۶ دندانھ اول پخ زده شده اند و سپس دندانھ ھا قطر کامل را دارند.
ب- قلاویز میانرو :
این نوع قلاویز پس از مرحلھ ی قلاویز کاری با قلاویز پیشرو و برای ایجاد سریع دندانھ ھا در قطعھ بکار می رود . در این قلاویز ٣ تا ۵ دندانھ ی اول پخ
زده شده اند.
ج- قلاویز اخر رو :
این نوع قلاویز برای ایجاد دندانھ ھا تا انتھای سوراخھای تھ بستھ بھ کار می روند . تنھا ١ الی ۵ دندانھ ی این قلاویز پخ زده شده است .
تنھا برای قلاویز کاری سوراخھای بن بست(سوراخھایی کھ راه بھ در نباشند)از ھر سھ تای این قلاویز استفاده میشود و برای سوراخ ھای راه بھ در
دو قلاویز پیش رو و میانرو کافی ھستند.
علاوه بر قلاویز ھای مورد استفاده برای دندانھ ھای مارپیچ یکنواخت،قلاویزھایی نیز برای سایر گونھ ھای دندانھ شامل دندانھ ھای متریک ،ویت ورت
،ذوزنقھ ای و مربعی
وجود دارد.خرید قلاویز UNC, خرید قلاویز دستی UNC, خرید قلاویز دستی اینچی UNC, قلاویز دستی 1/4 UNC, قلاویز دستی 3/8 UNC, قلاویز دستی 5/16 UNC, قلاویز دستی 1 8 دنده, قلاویز دستی 1 UNC, قلاویز دستی 1/2 1 6 دنده, قلاویز دستی 1/2 1 UNC, قلاویز دستی 1/2 13 دنده, قلاویز دستی 1/2 UNC, قلاویز دستی 1/4 1 7 دنده, قلاویز دستی 1/4 1 UNC, قلاویز دستی 1/4 20 دنده, قلاویز دستی 1/8 1 7 دنده, قلاویز دستی 1/8 1 UNC, قلاویز دستی 2 4 دنده, قلاویز دستی 2 UNC, قلاویز دستی 3/4 1 5 دنده, قلاویز دستی 3/4 1 UNC, قلاویز دستی 3/4 10 دنده, قلاویز دستی 3/4 UNC, قلاویز دستی 3/8 1 6 دنده, قلاویز دستی 3/8 1 UNC, قلاویز دستی 3/8 16 دنده, قلاویز دستی 5/16 18 دنده, قلاویز دستی 5/8 11 دنده, قلاویز دستی 5/8 UNC, قلاویز دستی 7/16 14 دنده, قلاویز دستی 7/8 9 دنده, قلاویز دستی 7/8 UNC, قلاویز دستی 9/16 12 دنده, قلاویز دستی 9/16 UNC, قلاویز دستی FETTE, قلاویز دستی UNC ADOLAN, قلاویز دستی UNC ALATA, قلاویز دستی UNC DORMER, قلاویز دستی UNC EMUGE, قلاویز دستی UNC FRA, قلاویز دستی UNC GSR, قلاویز دستی UNC GUHRING, قلاویز دستی UNC GWG, قلاویز دستی UNC HONGDA, قلاویز دستی UNC JMC, قلاویز دستی UNC KOHLER, قلاویز دستی UNC NAREX, قلاویز دستی UNC NUI, قلاویز دستی UNC ORM, قلاویز دستی UNC OSBORN, قلاویز دستی UNC PERESTO, قلاویز دستی UNC SKF, قلاویز دستی UNC TITEX, قلاویز دستی UNC VOLKEL, قلاویز دستی UNC WNT, قلاویز دستی UNC YG, قلاویز دستی UNC YUGOSLAVIA, قلاویز دستی آدولان UNC, قلاویز دستی آلاتا UNC, قلاویز دستی اموگه UNC, قلاویز دستی اورالسان UNC, قلاویز دستی اوزبورن UNC, قلاویز دستی اینچی 1/4 UNC, قلاویز دستی اینچی 3/8 UNC, قلاویز دستی اینچی 5/16 UNC, قلاویز دستی اینچی 1 UNC, قلاویز دستی اینچی 1/2 1 UNC, قلاویز دستی اینچی 1/2 UNC, قلاویز دستی اینچی 1/4 1 UNC, قلاویز دستی اینچی 1/8 1 UNC, قلاویز دستی اینچی 2 UNC, قلاویز دستی اینچی 3/4 1 UNC, قلاویز دستی اینچی 3/4 UNC, قلاویز دستی اینچی 3/8 1 UNC, قلاویز دستی اینچی 5/8 UNC, قلاویز دستی اینچی 7/16 UNC, قلاویز دستی اینچی 7/8 UNC, قلاویز دستی اینچی 9/16 UNC, قلاویز دستی اینچی UNC, قلاویز دستی پرستو UNC, قلاویز دستی ترک UNC, قلاویز دستی تی تکس UNC, قلاویز دستی جمس UNC, قلاویز دستی چینی UNC, قلاویز دستی دورمر UNC, قلاویز دستی ژاپنی UNC, قلاویز دستی فته UNC, قلاویز دستی فرا UNC, قلاویز دستی کهلر UNC, قلاویز دستی گورینگ UNC, قلاویز دستی ماکینا تاکیم UNC, قلاویز دستی نارکس UNC, قلاویز دستی نامبر 1 UNC, قلاویز دستی نامبر 10 UNC, قلاویز دستی نامبر 12 UNC, قلاویز دستی نامبر 2 UNC, قلاویز دستی نامبر 3 UNC, قلاویز دستی نامبر 4 UNC, قلاویز دستی نامبر 5 UNC, قلاویز دستی نامبر 6 UNC, قلاویز دستی نامبر 8 UNC, قلاویز دستی نوریس UNC, قلاویز دستی هونگدا UNC, قلاویز دستی وای جی UNC, قلاویز دستی ولکل UNC, قلاویز دستی یوگوسلاو UNC, قلاویز دستیUNC MAKINA TAKIM, قیمت قلاویز UNC, قیمت قلاویز دستی UNC, قیمت قلاویز دستی اینچی UNC
تکنو استیل بورس و مرکز پخش انواع قلاویزھای دستی و ماشینی UNCDIN 352 2-56 UNC تماس بگیرید
۲ DIN 352 4-40 UNC تماس بگیرید
۳ DIN 352 No 6-32 UNC تماس بگیرید
۴ DIN 352 No 8-32 UNC تماس بگیرید
۵ DIN 352 1/4-20 UNC تماس بگیرید
۶ DIN 352 5/16-18 UNC تماس بگیرید
۷ DIN 352 3/8-16 UNC تماس بگیرید
۸ DIN 352 7/16-14 UNC تماس بگیرید
۹ DIN 352 1/2-13 UNC تماس بگیرید
۱۰ DIN 352 5/8-11 UNC تماس بگیرید
۱۱ DIN 352 3/4-10 UNC تماس بگیرید
۱۲ DIN 352 7/8-9 UNC تماس بگیرید
۱۳ DIN 352 “1-8 UNC

قلاویز دستی UNC

آدرس ما :

تهران - میدان حسن آباد - جنب بازارچه حسن آباد - پلاک 2

تلفن تماس :  ۹۵ ۵۴ ۷۴ ۶۶ ۰۲۱

تلفن همراه : ۵۴ ۲۴ ۴۱۲ ۰۹۱۲

موقعیت ما

weblog

کلیه حقوق محفوظ است.ابزارآلات حیدرزاده1397©

طراحی سایت و اجرا توسط افرا